Helsingfors vetenskapspris till biträdande professor Saana Svärd vid Helsingfors universitet. Foto: Mika Federley

Helsingfors vetenskapspris till biträdande professor Saana Svärd vid Helsingfors universitet

Helsingfors stads vetenskapspris överlämnades under Helsingforsdagen den 12 juni till biträdande professor Saana Svärd vid Helsingfors universitet. Vetenskapsprisets värde är 10 000 euro och det delades ut av Pia Pakarinen, biträdande borgmästare för fostran och utbildning. Helsingforsdagens priser delades i år ut under Helsingforsdagens fest, som kan ses på Helsingforskanalen.

Saana Svärd är biträdande professor i studier om forna Mellanöstern och docent i assyriologi vid Helsingfors universitet. Hon är också docent i kulturhistoria i Mellanöstern vid Åbo universitet. Hennes forskningsområden är digital humaniora, arkeologi och assyriologi. Svärd leder spetsenheten för Mellanösterns forna imperier, som finansieras av Finlands Akademi.

Saana Svärd har forskat om historiska fenomen utifrån källor på originalspråk, såsom kilskriftstexter från forna Mellanöstern. Med hjälp av källorna har hon särskilt forskat om vilka slutsatser man kan dra av kvinnornas ställning i det forna Mesopotamien. Svärd har publicerat flera vetenskapliga artiklar om sina forskningsteman samt två monografier, varav en tillsammans med en internationell forskare publicerad av Cambridge University Press. De senaste åren har hon koncentrerat sig framför allt på utvecklandet av digital humaniora inom sin bransch.

Saana Svärd arbetar som handledare inom doktorandprogrammen i såväl historia och kulturarv som språkforskning. Hon är aktivt verksam inom nätverk i branschen och är bland annat vice ordförande för Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut och ordförande för Finska Orientsällskapet.

Med priset vill man stärka Helsingfors som vetenskapsstad

Syftet med Helsingfors vetenskapspris, som delats ut sedan år 1996, är att stärka och föra fram Helsingfors som vetenskapsstad.

Priset beviljas som erkänsla för ett betydande vetenskapligt arbete utfört av en Helsingforsbo eller som gjorts i Helsingfors.

Lista över tidigare mottagare av vetenskapspriset. (På finska)

Helsingfors delade ut forskningsstipendier för stadsforskning

Under Helsingforsdagen delade Helsingfors stad ut forskningsstipendier till tio forskningsprojekt, totalt 73 000 euro.

Stipendierna är avsedda för personer som avlagt högre högskolexamen och bedriver fortsatta studier. Även nydisputerade post doc-forskare kan få stipendier.

Grunderna för beviljandet av stipendiet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet samt undersökningsämnets relevans för Helsingfors stad.

Vid bedömningen har man prioriterat projekt som anknyter till urbaniseringsutveckling och dess effekter, stadsekonomi och förutsättningar för näringsverksamhet, ordnande utvärdering av tjänster producerade eller upphandlade av staden, stadens återhämtning från en social, ekonomisk och/eller hälsomässig kris, samt forskning som behandlar livsmiljö, välbefinnande, historia, vardagsliv och stadskultur i Helsingfors, inklusive fenomen med samband till stadens livskraft och internationalisering. Dessutom har man strävat efter att det ska finnas representanter för flera olika vetenskapsområden och forskningsriktningar representerade bland stipendiemottagarna.

Helsingfors stads forskningsstipendium beviljades till följande sökande och forskningsämnen:

MSc Amiri Ali, Aalto-universitetet
The third wave of building construction materials – evaluating the impact of wooden buildings on the City of Helsinki

PM Kohtamäki Ilari, Helsingfors universitet
Työn irtoaminen paikallisuudesta – pandemia ja kulttuurin murros hybridikaupungissa

Arkitekt Meriläinen Sanna, Aalto-universitetet
Hyvää asumista? Asuntojen tilaratkaisujen muutokset urbaanissa suomalaisessa asuntorakentamisessa vuosina 2000–2019

M.Sc. Urban Design Motalaei Najmeh, Aalto-universitetet
The Effects of Public Art on the Quality of Contemporary Urban Spaces from a Multicultural Perspective in Helsinki

PM Mäkinen Viivi, Helsingfors universitet
Nuorten myönteisten ulkoryhmäasenteiden tukeminen välilliseen kontaktiin perustuvien kouluinterventioiden avulla

FM Oittinen Riikka, Helsingfors universitet
Oppilaiden eriytyvät todellisuudet – etnografinen väitöskirjatutkimus kaupunkikoulun oppilaiden arkitodellisuuksien eriytymisestä segregaatioulottuvuuksien tasolla

PsM, GIM Puolamäki Melina, Helsingfors universitet

Motivating the change: A phased intervention research to promote professionals’ motivational style in physical activity and sport promotion

FM Sinisalo Riina, Helsingfors universitet
Muslimius kaupunkitilassa – miten eletty uskonto kohtaa kaupunkisuunnittelun

MD Siren Reijo, Helsingfors universitet
40-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytyminen, sairastavuus ja työkykyisyys 0–15 vuoden seurannan aikana

En forskningsstipendiemottagare ville inte ha sitt namn publicerat.

Länkar:

Helsingforsdagens fest

Statistik- och forskningsdata om Helsingfors

Bild: Mika Federley.