Snöiga Observatoriebacken

Helsingfors uppmanar näringsidkare och andra aktörer i regionen att förbereda sig för reformen av lagen om smittsamma sjukdomar

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar är bekräftad och den träder i kraft den 22 februari 2021. Lagändringen bekräftar lokala och regionala myndigheters möjligheter att vidta föregripande och snabba åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset. Största delen av ändringarna är i kraft fram till den 30 juni 2021.

Enligt lagen kan myndigheterna ålägga närings- och hobbyverksamhet med regionala restriktioner när det är nödvändigt för att hindra spridningen av epidemin. Skyldigheterna och restriktionerna baseras på undvikande av fysisk kontakt mellan människor. Restaurangerna har lämnats utanför den här regleringen, eftersom de har egna restriktioner och egen lagstiftning. Den nya lagstiftningen gäller heller inte exempelvis personalens pausutrymmen eller kontor.

Helsingfors stad uppmanar privata och offentliga aktörer i regionen att förbereda sig för restriktionerna som träder i kraft. När lagen har trätt i kraft fattas beslut i ärendena av antingen regionförvaltningsverket eller kommunen i sin egen region. De uppgifter som presenteras här är preliminära – social- och hälsovårdsministeriet kommer att ge noggrannare riktlinjer och rikstäckande anvisningar som vägledning för genomförandet.

När lagen träder i kraft ska vissa grundläggande saker genast vara åtgärdade i alla kundlokaler. Den här regleringen gäller i stor utsträckning alla aktörer, såsom butiker, gym, frisörsalonger, religiösa samfunds lokaler och hobbylokaler.

I alla kundlokaler ska man:

  • ha möjlighet till rengöring av händerna antingen genom handtvätt eller med handsprit
  • ha tillräckliga hygienanvisningar framme i alla kundlokaler
  • placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra och även i övrigt ordna vistandet så luftigt som möjligt
  • effektivera rengöringen av lokaler och ytor utöver det normala.

Det behövs inget enskilt beslut för ovan nämnda skyldigheter, utan alla ska följa dessa regler när lagen träder i kraft.

Om ovan nämnda åtgärder inte är tillräckliga, kan kommunen eller regionförvaltningsverket när tillämpningskraven uppfylls fatta beslut om att kräva att näringsidkare och andra aktörer ska vidta åtgärder som i realiteten gör det möjligt att hindra närkontakt i kundlokaler och andra lokaler som är öppna för verksamhetsdeltagare.

Aktören kan uppfylla sina skyldigheter genom begränsning av antalet kunder, omorganisation av kundplatser eller lokaler eller något annat sätt som beaktar verksamhetens särskilda inslag. Med närkontakt avses här fysisk kontakt eller människor som vistas ansikte mot ansikte eller i samma utrymme med mindre än två meters avstånd från varandra i över 15 minuter.

Den här regleringen gäller dock inte inomhusutrymmen där högst tio personer deltar i verksamheten och inte heller utomhusutrymmen i begränsade områden där högst 50 personer deltar i verksamheten. 

Såväl kommunen som regionförvaltningsverket övervakar verkställandet av beslutet i olika företag och inom den offentliga sektorn. Om beslutet inte följs, kan kundlokalen stängas på grund av försummelse.

I sista hand, om epidemiläget förvärras ännu mer, kan den strängaste metoden tas i bruk, det vill säga fullständig stängning av vissa lokaler. Ett sådant beslut ska kunna tas för två veckor åt gången och endast gälla noggrannare specificerad verksamhet. Ett stängningsbeslut ska kunna gälla följande lokaler:

  • inomhuslokaler som används för lagidrott, gruppträning, kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion, samt gym och andra motsvarande inomhuslokaler
  • allmänna bastur och simhallar, utomhusbassänger, bassängutrymmen i badinrättningar samt omklädningsutrymmen i direkt anslutning till dessa
  • dansställen samt lokaler som används för körsångsverksamhet, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna uppehållsutrymmen i köpcentrum, förutom detaljhandelns butikslokaler och utrymmen som används för att erbjuda tjänster samt passager till dessa.
Social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverket och kommunerna kommer att ge verksamhetsutövarna noggrannare anvisningar och rådgivning om ärendet.

Bild: Kimmo Brandt