Stadsstyrelses reformsektion för social- och hälsovården samt räddningsväsendet behandlade HUS-sammanslutningens ekonomiska ram och modellen för samarbete med organisationer

Stadsstyrelsens reformsektion för social- och hälsovården samt räddningsväsendet beslutade vid sitt sammanträde 6.6 att Helsingfors stads synpunkt är att HUS-sammanslutningens budgetram ska beredas i enlighet med följande beräkningsgrunder:

  • som utgångspunkt till beräkningen används HUS statistiska kostnader som ligger till grund för den statliga finansieringen
  • den ändring i kostnadsnivån som används för att fastställa medlemsavgifterna beräknas på basis av indexet över kostnadsnivån för välfärdsområdena enligt kontogrupper.
  • ändringen i kostnadsnivån inkluderar även avskrivningar och ökade nettofinansieringskostnader
  • den ändring i servicebehovet som används för att fastställa medlemsavgifterna beräknas på basis av befolkningsökningen enligt åldersgrupper
  • de kapitationsbaserade posterna (akutsjukvården, giftinformationscentralen, läkarhelikopterverksamheten, specialiserings- och grundutbildningen av tandläkare) och hälsocentralsjouren beräknas på basis av den uppskattade användningen av service
  • det produktivitetsmål på 1 procent som ställs för HUS-sammanslutningen gäller sammanslutningens totala driftskostnader

Dessutom konstaterade sektionen att de budgetramar som baserar sig på de beräkningsgrunder som nämns ovan inte nödvändigtvis är slutgiltiga, eftersom den statliga totala finansiering som Nylands välfärdsområde kommer att få inte ännu har fastställts och budgetramen kan ändras när uppgifterna justeras. Beslut om eventuella ändringar fattas separat och de beräkningsgrunder som avses ovan kan ändras vid behov.

Den nya modellen för samarbete med och understöd till organisationer

Stadsstyrelsens reformsektion för social- och hälsovården samt räddningsväsendet antecknade resultaten av en arbetsgrupps arbete för att bereda en modell på stadsnivå för samarbete med och understöd till organisationer.

Dessutom antecknade sektionen att samarbete med organisationer, stadens understödsverksamhet, invånarverksamhet och samordning av främjandet av välfärd och hälsa planeras i enlighet med de riktlinjer som har överenskommits.

De riktlinjer som har överenskommits är bland annat:

  • I fråga om ändringarna i stadens understödsverksamhet ligger fokus på ansvarsfördelningen mellan social- och hälsovården och räddningsväsendet samt kommunen Helsingfors. Arbetsfördelningen inom den interna understödsverksamheten i kommunen Helsingfors ändras inte.
  • Den administrativa behandlingen och beredningen av centralförvaltningens samt social- och hälsovårdens och räddningsväsendets understöd centraliseras till stadskansliet.
  • Samarbete med organisationer främjas genom en nätverksbaserad modell som koordineras vid stadskansliet.

 Samtliga riktlinjer och ytterligare information finns i beslutsmeddelandet.

Alla beslut av stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Sektionens protokoll kan läsas här.

Sektionen för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet har som uppgift att styra genomförandet av reformen, förmedla förtroendevaldas synpunkter till beredningen och lägga fram behövliga beslutsförslag för stadsstyrelsen. Sektionen har bildats för en viss tid och den är verksam fram till 31.12.2022.