Helsingfors stadsstyrelse gav utlåtande om HRT:s och HRM:s preliminära verksamhetsplaner 2022-24

I sitt utlåtande (på finska) om HRM konstaterade stadsstyrelsen bl.a. att planen grundar sig på strategin 2025 som HRM:s styrelse har godkänt och som har miljöansvar, resurseffektivitet, funktionssäkerhet, smidiga tjänster och stabil ekonomi som mål. Målen är enligt stadsstyrelsen i linje med Helsingfors stads mål.

De största årliga investeringarna har att göra med vattenförsörjningen. Stadens expansion förutsätter att en ny vattenförsörjning byggs, och dessa stadsdrivna investeringar  håller investeringsnivån relativt hög genom planeringsperioden. Att slopa blandvattenavloppen och särskilja avloppssystemet är ofrånkomligt för att anpassa sig till klimatförändringen, och det ger även nätet i Helsingfors funktionssäkerhet. Samtidigt har detta en omedelbar minskande effekt på utsläppen  i havet och därmed också en positiv inverkan på miljön.

I utlåtandet nämns även att för att öka återvinningsgraden finns det ett behov av att utöver de kommunikativa medlen hitta nya sätt att minska mängden avfall som bränns. Möjliga sätt kan t.ex. vara vägledande prissättning för avfallskomponenterna och investeringar i mekanisk sortering samt att undersöka möjligheten att utnyttja tjänster som erbjuds av privata avfallshanteringsföretag.

I utlåtandet (på finska) om HRT konstaterar stadsstyrelsen bl.a. att visionen och de strategiska prioriteringarna i HRT:s nuvarande strategi 2018-2021 har gett en god grund för samkommunens verksamhet.

Strategins mål har för sin del understött målen som Helsingfors stad ställt upp för utvecklingen av markanvändning och trafik. Stadsstyrelsen anser att det är bra att cykelåkning och gång ses som en del av planeringen av hållbar rörlighet. En snabb elektrifiering av busstrafiken är i enlighet med stadens miljömål. Målet att på ett effektivt och konkurrensneutralt sätt skapa ett fungerande ekosystem för kollektivtrafiken inom regionen är värt att stöda.

Enligt utlåtandet har Helsingfors stadsstrategi inte ännu godkänts, och det finns inte kännedom om den nya strategins prioriteringar. Enligt stadsstyrelsen ska HRT:s strategiarbete göras i växelverkan med stadens strategiarbete.

Stadsstyrelsen godkände samarbetsavtalet mellan städerna i huvudstadsregionen

Stadsstyrelsen beslutade att godkänna samarbetsavtalet (på finska) mellan städerna i huvudstadsregionen. Avtalet ersätter det tidigare avtalet som gäller till utgången av år 2021, och det nya avtalet gäller tillsvidare.

Från Helsingfors är borgmästaren, kanslichefen och biträdande borgmästarna medlemmar i huvudstadsregionens samarbetsgrupp under fullmäktigeperioden 2021-2025.

Stadsstyrelsen antecknade även utredningen (på finska) om tillräckligheten av de olika boendeformerna för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering och boendetjänsterna för personer som genomgår missbrukarrehabilitering. 

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.