Helsingfors stadsstyrelse föreslår överskridningar på 163,5 miljoner i 2021 års budget – också den underjordiska generalplanen och projektplanen för Centrums central för hälsa och välbefinnande går vidare till fullmäktige

Stadsstyrelsen beslutade föreslå att fullmäktige ska bemyndiga fostrans- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslag i 2021 års budget och att underskrida verksamhetsbidrag enligt följande:

  • Överskridningen av anslagen för driftsekonomin är totalt 163 500 000 euro och underskridningen av verksamhetsbidraget är totalt 7 700 000 euro.
  • Fostrans- och utbildningssektorn: utgiftsanslag i budgeten 1 270 445 000 euro, inkomstökning 11 700 000 euro och överskridning av utgiftsanslaget 17 500 000 euro
  • Kultur- och fritidssektorn: verksamhetsbidrag i budgeten -196 576 000 euro, utgiftsunderskridning 6 024 000 euro, utgiftsöverskridning 1 644 000 euro och underskridning av verksamhetsbidraget 7 668 000 euro
  • Social- och hälsovårdstjänster: utgiftsanslag i budgeten 1 533 839 000 euro, inkomstökning 146 000 000 euro och överskridning av utgiftsanslaget 146 000 000 euro

Ärendet går vidare för beslut i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen förordar den underjordiska generalplanen

Stadsstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att Helsingfors underjordiska generalplan ska godkännas. Planeringsområdet för Helsingfors underjordiska generalplan för 2021 omfattar de planerade utrymmena, utrymmesreserveringarna och de redan byggda utrymmena i berget under Helsingfors hela område. I fråga om Östersundom omfattar generalplanen enbart reserveringar som inte är beroende av markanvändningen ovan jord.

Den underjordiska generalplanen är en strategisk och översiktlig långsiktsplan för staden. Den styr planeringen under jord och detaljplaneläggningen under och ovan jord. Till generalplanens viktigaste ändamål hör att samordna de nya planerade utrymmena, utrymmesreserveringarna och de redan byggda utrymmena dels på olika höjdnivåer under jord, dels med planeringen och befintliga konstruktioner ovan jord. Den underjordiska generalplanen har utarbetats så att den gäller parallellt med Generalplan 2016 för Helsingfors.

Ärendet går vidare till stadsfullmäktige.

Central för hälsa och välbefinnande byggs vid Kampens metrostation

Stadsstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att projektplanen för Centrums central för hälsa och välbefinnande ska godkännas. Projektet omfattar ungefär 16 400 kvadratmeter bruttoyta, och de maximala byggkostnaderna beräknas uppgå till 8,4 miljoner euro exkl. moms.

Projektplanen gäller Centrums central för hälsa och välbefinnande, som ska byggas på platsen för Kampens metrostations västra biljetthallsbyggnad vid Salomonsgatan 8a i centrala Helsingfors. I nybyggnaden finns utöver lokaler för social- och hälsovårdstjänster också utrymmen för Kampens metrostation och affärslokaler.

Det är meningen att tjänsterna för de södra stadsdelarna ska förläggas till nya Centrums central för hälsa och välbefinnande i Kampen. De hälsovårdsdistrikt som centralen stöder är Estnäs, Ulrikasborg, Kampmalmen, Bortre Tölö, Drumsö och Grejus. Enligt servicenätsplanen 2030 placeras funktionerna vid Femkantens, Tölö och Dals hälsostationer i Kampen.

Avsikten är att uppföra nybyggnaden på den plats där Kampens metrostations västra biljetthallsbyggnad nu står. Hallens delar ovan jord rivs i huvudsak, och HST:s nuvarande lokaler och verksamhet inryms i nybyggnaden med gemensamt överenskomna ändringar. Metrons plattsformsnivå, rulltrappor, hissar och andra förbindelser och lokaler förblir oförändrade. Metrons biljetthall med biutrymmen förnyas eller byggs om och blir en del av första våningen, dvs. gatuplanet, i nybyggnaden.

Ärendet avancerar till stadsfullmäktige.


Stadsstyrelsen beslutade också förelägga fullmäktige Helsingfors stads miljörapport 2020.

Dessutom beslutade stadsstyrelsen att Helsingfors blir medlem i nätverket Rainbow Cities. Rainbow Cities är ett internationellt stadsnätverk som behandlar teman med anknytning till sexual- och könsminoriteter och främjar arbetet för LHBTIQ-rättigheter på lokal nivå.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.