Helsingfors stadsfullmäktige godkände fjolårets bokslut

Helsingfors stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för 2018. Räkenskapsperiodens resultat var 386,8 miljoner euro, vilket var 199 miljoner bättre än i budgeten. Till detta bidrog att verksamhetsbidraget utföll bättre än beräknat och att skatteintäkterna ökade mer än budgeterat. 

Skatteintäkterna uppgick till 3 416,6 miljoner euro. De totala skatteintäkterna blev 83,6 miljoner euro högre än i budgeten. Skatteintäkterna utvecklades mer positivt i Helsingfors än i landet i genomsnitt, trots att Helsingfors sänkte sin skattesats med en halv procentenhet från ingången av 2018. 

Tillsammans med bokslutet behandlade fullmäktige utvärderingsberättelsen för 2018, där revisionsnämnden bedömer om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts och om stadens verksamhet är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. I utvärderingsberättelsen ingår rekommendationer bland annat för utveckling av den grundläggande utbildningen och närståendevården och för effektivare minskning av utsläpp. 

Alla helsingforsare målgrupp för välfärdsplanen

Stadsfullmäktige godkände Helsingfors välfärdsplans tyngdpunkter och målsättningar för åren 2019–2021. Välfärdsplanen sammanställer på ett nytt sätt det arbete som staden gör att för att främja välfärd och hälsa. Utgångspunkten för välfärdsplanens innehållsproduktion har varit en på forskning baserad lägesbeskrivning av helsingforsarnas välfärd och service, och målgrupp är alla stadsbor.

Äldsta delen av Itis bevaras

Fullmäktige godkände en detaljplaneändring som innebär att den äldsta delen av Östra centrums köpcenter Itis skyddas. Byggnaden färdigställd år 1984 anses utgöra en väsentlig del av den stadsstrukturella helheten i Östra centrum. Detaljplaneändringen tryggar att fasaderna och de centrala interiörerna i köpcentret Itis äldsta del bevaras. Ledamoten Daniel Sazonov föreslog att ärendet skulle återremitteras för ny beredning i syfte att skyddet inte ska försvåra sedvanliga underhålls- och ombyggnadsåtgärder i köpcentret som livscykeln kräver och inte heller hindra ändringsarbeten som behövs i köpcentret för att funktionaliteten och säkerheten ska förbättras eller försvåra utvecklingen av Revalsplanen så att den blir trivsammare och tryggare för områdets invånare. Förslaget om återremiss godkändes dock inte vid omröstningen.

Detaljplan för östra skärgården

För Helsingfors östra skärgård godkändes en detaljplan som medger mångsidig åretruntanvändning av skärgården och ökar möjligheterna till rekreation och turism. De huvudsakliga användningsformerna i mark- och vattenområdena har en koppling till fritiden. 

Östra skärgårdens område gränsar i väst till Degerö och Sandhamn samt i öst till gränsen mellan Helsingfors och Sibbo. Till planeringsområdet hör 36 öar och 22 obebodda holmar och skär samt omgivande vattenområden. Det finns 16 öar vars yta överstiger 3 hektar; de största är Villinge, Östra Villinge och Lilla Bastön.

Utom privata sommarvillor finns det också sommarstugesamhällen och organisationers, föreningars och företags rekreations- och kurscenter på området.

Stadsfullmäktiges alla beslut publiceras här. 

Röstningskartorna i fullmäktige och andra uppgifter om fullmäktiges sammanträde publiceras på Helsingforskanalen i anslutning till videoinspelningen, www.helsingforskanalen.fi.

Stadsfullmäktige sammanträder följande gång efter sommarpausen den 28 augusti kl. 18.