Helsingfors stadsfullmäktige godkände 2019 års bokslut

Vid vårperiodens sista sammanträde godkände stadsfullmäktige bokslutet för år 2019. Räkenskapsperiodens resultat för staden var 377 miljoner euro, vilket är 94 miljoner bättre än i budgeten. Investeringsutgifterna ökade från året innan med 150 miljoner euro till 780 miljoner euro.

Skatteintäkterna och statsandelarna var 3,1 procent större än föregående år, men 47 miljoner euro mindre än budgeterat. Enbart skatteintäkterna uppgick till sammanlagt 3 493,7 miljoner euro år 2019.

Förutom investeringarna fortsatte stadens driftsutgifter att öka. De externa omkostnaderna ökade med 4,8 procent jämfört med föregående år, vilket är något högre än den genomsnittliga nivån i kommunsektorn. Den största överskridningen var att utgifterna för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt överskreds med 46 miljoner euro.

Tillsammans med bokslutet behandlade fullmäktige utvärderingsberättelsen för 2019, där revisionsnämnden bedömer om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts och om stadens verksamhet är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt.

I utvärderingsberättelsen fästes avseende bland annat vid utmaningar med stadens ledarskapssystem, förbättring av planeringen av stora trafikprojekt i inledningsfasen, stöd för barnfamiljer som behöver mycket service och utveckling av stadens e-tjänster.

Helsingfors stads bokslut 2019 (pdf)

Utvärderingsberättelse 2019 (pdf)

Remissdebatt om beredningen av budgeten för 2021

I början av sammanträdet förde stadsfullmäktige en remissdebatt om beredningen av budgeten för 2021. Debatten inleddes med att borgmästare Jan Vapaavuori berättade om utsikterna inför arbetet på budgeten för år 2021.

Enligt borgmästarens presentation kommer coronaepidemin enligt de nuvarande beräkningarna att orsaka inkomstförluster på 150 miljoner euro för Helsingfors efter statens kompensationer och utgiftsökningar på 90 miljoner euro. Helsingfors stads coronaräkning blir då sammanlagt ca 240 miljoner euro år 2020.

Borgmästaren bedömde i sin presentation att skatteintäkterna nästa år sjunker med inemot 360 miljoner euro och de övriga inkomsterna med ungefär 50 miljoner euro. Samtidigt beräknas utgifterna öka med drygt 110 miljoner euro.

Det är meningen att stadsstyrelsen ska behandla budgetramen samt anvisningarna för utarbetande av budgeten för år 2021 och ekonomiplanen för åren 2021–2023 i augusti 2020. Förslaget till budget och ekonomiplan publiceras som borgmästarens förslag i oktober och kommer upp till behandling i stadsfullmäktige i november 2020.

Ramen för budgetarbetet utgår från de ekonomiska målen i strategin för fullmäktigeperioden, bokslutet 2019, budgeten och prognoserna för det pågående året och utgifterna och inkomsterna i ekonomiplanen för följande år samt från prognoserna om det allmänna ekonomiska läget och statens åtgärder som riktar sig till kommunekonomin enligt ommunekonomiprogrammet.

Till Kronbroarna upphandlas spårvagnsmateriel för 97,6 miljoner euro

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för Kronbroarnas spårvagnsmateriel. Totalpriset för projektet exkl. moms är 97,6 miljoner euro, vagnleveranser, utbytesdelar, separata upphandlingar, tilläggs- och ändringsarbeten under upphandlingen och räntor under byggtiden medräknade.

HST:s nuvarande spårvagnsmateriel räcker inte för trafiken på Kronbroarna, utan fler spårvagnar måste beställas för den nya banan och dess trafik. På basis av belastningskalkylerna för spårvagnstrafiken på Kronbroarna behövs det större vagnar för linjenätets trafik än de 27 meter långa vagnarna i innerstadstrafiken.

Enligt planerna trafikerar vagnarna i Kronbroarnas linjenät från Degerö till Hagnäs och vidare till centralstationen. Degerö får två spårvägslinjer, av vilka den enas ändhållplats placeras på Rävsundsvägen i Uppby och den andras ändhållplats i ett nytt bostadsområde i Håkansvik.

Spårvagnarna tas i trafikbruk i den tidtabell som byggandet av Kronbroarnas spårvägslinjer, provkörningarna och färdigställandet förutsätter för trafiken som inleds år 2026.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Stadsfullmäktige sammanträder nästa gång efter sommaruppehållet den 26 augusti.