Helsingfors sett från luften.

Helsingfors stads upphandlingsstrategi förnyades

Stadsstyrelsen har godkänt Helsingfors stads nya upphandlingsstrategi. Upphandlingsstrategins uppgift är att stödja framgångsrik produktion av stadens tjänster samt verkställande av stadsstrategin. Upphandlingsstrategins tre huvudteman är fungerande marknader och främjande av innovationer, effektivitet och ansvarsfullhet, samt ledning av upphandlingar och upphandlingsfärdigheter.

Upphandlingar, det vill säga köp av interna och externa tjänster, material, utrustning och varor samt investeringar bildar över hälften av Helsingfors stads utgifter. Helsingfors upphandlingsvolym är cirka fyra miljarder euro per år. Helsingfors är Finlands största aktör inom offentliga upphandlingar. Finlands volym av offentliga upphandlingar är cirka 35 miljarder euro per år, varav kommunernas andel är cirka 30 miljarder euro.

Helsingfors nya upphandlingsstrategi är uppdelad i tre huvudteman: fungerande marknader och främjande av innovationer, effektivitet och ansvarsfullhet, samt ledning av upphandlingar och upphandlingsfärdigheter. Dessa teman sammanfattar vad Helsingfors vill uppnå genom sina upphandlingar.

”Med upphandlingar skapar man förutsättningar för en fungerande och effektiv tjänsteproduktion i Helsingfors. Den nya upphandlingsstrategin beskriver hur upphandlingar främjas och verkställs i fortsättningen”, berättar upphandlingschefen  Jorma Lamminmäki.

Upphandlingsstrategin är mer ansvarsfull än tidigare

I den nya upphandlingsstrategin framhäver Helsingfors upphandlingarnas ansvarsfullhet och effektivitet kraftigare.

”Vi tar på oss vår roll som en stor marknadsaktör, förtydligar ledningen av upphandlingar och förbättrar produktionen och användningen av upphandlingsinformation. Vi engagerar stadsbor, företag och andra intressentgrupper mer i beredandet av upphandlingarna och lyfter vår upphandlingskunskap till en toppnivå”, konstaterar Lamminmäki om upphandlingsstrategins mål.

I den förnyade upphandlingsstrategin har man beaktat stadens centrala strategidokument samt åtgärds- och utvecklingsprogram såsom Helsingfors stadsstrategi, åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035, miljöpolitiken och digitaliseringsprogrammet. Man har även tagit hänsyn till revisionssektorns rekommendationer gällande upphandlingar.

Helsingfors upphandlingsstrategi förnyades samtidigt som Finlands nationella strategi för offentliga upphandlingar upprättades. Med hjälp av åtgärdsprogrammet Samarbetsforum för offentlig upphandling skapade man en nationell strategi för offentliga upphandlingar för att öka samarbetet mellan aktörer inom offentliga upphandlingar och utveckla upphandlingarnas effektivitet.

Bekanta dig med den uppdaterade upphandlingsstrategin här på finska.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelnings enhet för upphandlingar och konkurrensutsättning ansvarar för beredning och konkurrensutsättning av stadens gemensamma och centralförvaltningens separata upphandlingar. I uppgifterna ingår även avtalshantering, utveckling och styrning av stadens upphandlingsfunktioner, samt bekämpningen av grå ekonomi.

Läs mer:

Upphandlingsstrategi 2020 (På finska)

Upphandlingar och konkurrensutsättning (På finska)

Helsinki Region Infoshare

Granskaupphandlingar.fi


Foto: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing.