Helsingfors stads forskningsstipendier för år 2020 skall lämnas in före kl. 12 den 4.3

Helsingfors stad utlyser 73 000 euro i forskningsstipendier att sökas. Stipendierna är avsedda för forskare med högre högskolexamen, speciellt för licentiat- och doktorsavhandlingar. Med stipendiet stöds även nydisputerade post doc -forskare.

Stipendier kan beviljas till undersökningar som handlar om:

  • fenomen i anknytning till urbanisering samt urbaniseringens effekter,
  • stadsekonomi och förutsättningar för näringsverksamhet,
  • forskning som stöder ordnandet och utvärderingen av service producerad eller upphandlad av staden,
  • forskning som behandlar livsmiljö, välbefinnande, historia, vardagsliv och stadskultur i Helsingfors eller
  • fenomen som har samband med stadens livskraft och internationalisering.

Ansökningar med forskningsplan, meritförteckning och eventuella rekommendationer skall lämnas in före kl. 12.00 den 4.3.2020 till adressen: Helsingfors stads registratorskontor, Forskningsstipendier, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD. Besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, eller med e-post: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Ansökningsblanketter kan fås på internet eller beställas, tfn 09 310 36298.

Upplysningar fås av forskningsschef, tfn 09 310 78396.

Läs mer:

Statistik och forskning