Senatsotorget. Foto: Suomen Ilmakuva Oy.

Helsingfors stad kompletterade sina beslut och rekommendationer med anknytning till coronavirussituationen

Helsingfors stad kompletterade sina beslut och rekommendationer med anknytning till coronavirussituationen i dag. Staden preciserade särskilt anvisningarna för daghem och skolor. 

Helsingfors arbetar aktivt för att förhindra att coronaviruset sprids i skolor och daghem 

Åtgärderna i daghemmen och skolorna effektiviseras för att förhindra att coronaviruset sprids.Personalen fäster särskild uppmärksamhet vid att barn och unga inte kommer till daghemmet eller skolan om de är sjuka. Vikten av detta understryks också för föräldrarna. Föräldrar som upplever att deras barn tillhör en riskgrupp kan ta kontakt med daghemmet eller skolan för att diskutera eventuella specialarrangemang. 

Gemensamma evenemang, såsom morgonsamlingar, ordnas inte. Måltider och raster ordnas i omgångar i den mån det är möjligt, och på gymnastiktimmarna föredras utomhusmotion och teoriundervisning. Dessutom har städningen effektiviserats, och handtvätt ägnas särskild uppmärksamhet. Vid sidan av närundervisningen utökas nätundervisningen i högstadieskolan och i andra stadiet.  

Dessutom har staden beslutat att rekommendera att barn eller studerande som kommer till Finland från utlandet, med undantag av de nordiska länderna och Estland, stannar hemma i en vecka räknat från datumet för hemresan. Vårens lägerskolor och skolutfärder har inställts.  

Frågor och svar angående skolor

Besök i stadens seniorcentraler, sjukhus och serviceboenden för handikappade begränsas 

Helsingfors rekommenderar att inga besök görs i stadens seniorcentraler, sjukhus och serviceboenden för handikappade. Staden ber att närstående i första hand håller kontakt per telefon eller distansförbindelse. I fråga om patienter som är i terminalvård ska besökare avtala om besök med personalen på förhand.  

Riktlinjer för stadens personal 

I fortsättningen främjar arbetsplatserna i stadskoncernen distansarbete alltid när det är möjligt. Så många möten som möjligt flyttas till nätet.  

Staden börjar förbereda sig på att flytta semestrar under beaktande av verksamheternas karaktär.

I sjukdomsfall kan stadens anställda vara frånvarande i 10 dygn på egen anmälan. Även andra icke-brådskande uppgifter inom företagshälsovården minskas. Till exempel vid nyanställningar utförs endast de lagstadgade hälsokontrollerna. Syftet med dessa åtgärder är att minska belastningen inom företagshälsovården.  

Mer information: www.hel.fi/coronavirus och www.thl.fi/korona