Helsingfors stad ger stipendier för stadsforskning

På Helsingforsdagen den 12.6.2019 utdelar Helsingfors stad forskningsstipendier till tio forskningsprojekt, till ett sammanlagt belopp om 73 000 euro. Ett villkor för att få stipendium är att forskningsprojektet skall ha betydelse för Helsingfors stad, och kriteriet har varit forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet i praktiken.

Stadens forskningsstipendier är avsedda för forskare som avlagt högre högskolexamen, i synnerhet för sådana som arbetar på sitt licentiatarbete eller doktorsavhandling. Stipendium kan även tilldelas post doc –forskare. Forskningsstipendierna har utdelats allt sedan år 1988.

Helsingfors stads forskningsstipendier beviljades till följande sökande och forskningsteman:

Med.lic. Ulla Aalto

Antikolinergisten Iääkeaineiden käyttö, elämänlaatu ja psyykkinen hyvinvointi helsinkiläisessä ympärivuorokautisen hoivan vanhusväestössä (Bruk av antikolinerga läkemedel, livskvalitet och psykiskt välmående bland äldre i Helsingfors som får omsorg dygnet runt)

M.Eng. John Allen

Localized nitrogen deposition by dogs in green spaces and its implications for ecosystem services and human health. A uniquely urban problem

MSSc Marguerite Beattie

How do youth take up mental health- and awareness-promoting practices and sustain them? Process evaluation of a Finnish cluster-randomized comparative effectiveness trial ”Healthy Learning Mind”

Pol.mag. Malin Fransberg

Helsinkiläinen graffitikulttuuri - Sukupuolen ja kontrollin merkitykset post-nollatoleranssissa (Helsingforsisk graffitikultur – könets och kontrollens betydelser inom post-nolltolerans)

Ped.mag. Tiina Halttunen

Perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologia opetussuunnitelmaprosessin eri tason toimijoiden diskursseissa (Informations- och kommunikationsteknologin för basundervisning inom olika nivåers aktörers diskurser inom läroplansprocessen)

Fil.mag. Joel Jalkanen

Kaupunkiluonnon monimuotoisuusarvojen sijoittuminen ja saavutettavuus pääkaupunkiseudulla— kaupunkiseudun viherrakenteen Zonation-analyysi (Hur mångfaldsvärdena för stadsnaturen placerar sig och kan nås i huvudstadsnejden – en zoneringsanalys av grönstrukturen i stadsregionen)

Pol.mag. Aino Kalmbach

Lapsuusympäristön pitkäaikaisvaikutukset (Barndomsmiljöns långtidsverkningar)

Fil.mag. Nuppu Koivisto

Helsinkiläisen Sahlman-Silbermanin muusikkoperheen transnationaalinen musiikkitoiminta 1900-luvun alkupuolella (Den helsingforsiska musikerfamiljen Sahlman-Silbermans transnationella musikverksamheten i början av 1900-talet)

Pol.lic. Sanna-Liisa Liikanen

Lapsiperheet aikuissosiaalityössä. Asiakkuuspolkujen, luottamuksen ja osallisuuden tarkastelua (Barnfamiljerna inom vuxensocialarbetet. Analys av vägar till klientskap, och av förtroende och delaktighet)

Fil.mag. Tuomas Väisänen

Understanding people and places through big data: GIS and automatic information extraction for urban knowledge

Mera om forskningsstipendierna:

forskningschef Katja Vilkama, +358 9 310 78396, katja.vilkama(at)hel.fi