Helsingfors stad delade ut forskningsstipendier för stadsforskning

Fredagen den 8 juni 2018 delade Helsingfors stad ut forskningsstipendier värda totalt 73 000 euro för tio stadsforskningsprojekt.

Stipendierna delades ut under sommarseminariet för stadsforskning där samarbetet mellan staden och högskolorna samt stadsforskningens betydelse som stöd för ett betydelsefullt beslutsfattande diskuterades. På schemat fanns också det nyligen bildade stadsforskningsinstitutets verksamhet och nya rön inom stadsforskningen.

Det nya stadsforskningsinstitutet stärker växelverkan mellan universiteten och städerna

Finlands första tvärvetenskapliga forskningsenhet i stadsforskning har påbörjat sin verksamhet vid Helsingfors universitet. Forskningsenheten undersöker fenomen i anknytning till städer och processer ur olika vetenskapsgrenars perspektiv. Dessutom stärker enheten det tvärvetenskapliga samarbetet i forskningsprojekten och undervisningen.

Helsingfors stad har tillsammans med Esbo och Vanda finansierat institutets verksamhet med ca 3 miljoner euro. Finansieringen som avtalats för 2018–2023 riktas till forskning som stöder huvudstadsregionens utveckling. Målet är att stärka växelverkan mellan universiteten och städerna, stödja stadsforskningens höga kvalitet samt öka utnyttjandet av forskningsdata i utvecklingen av städerna. Helsingfors stad har en tradition av eget stadsforskningsarbete som pågått redan i tiotals år och har i flera år utfört högklassig stadsforskning även i samarbete med högskolorna. De nya samarbetsformerna stärker detta ytterligare.


– Med tanke på urbaniseringen och för att lösa storstädernas utmaningar och utnyttja möjligheterna behöver vi också i framtiden högklassig information som baserar sig på forskning. Jag anser att grundandet av stadsforskningsinstitutet är ett betydelsefullt steg i att samla information och forskning som berör städerna. Både finansieringen av institutet och stipendierna som delats ut idag för 30 gången är ett tecken på att Helsingfors stad värdesätter forskare. Finansieringen är även ett tecken på det långsiktiga, täta och framgångsrika partnerskap som existerar mellan staden och huvudstadsregionens högskolor, konstaterade borgmästare Jan Vapaavuori i sitt tal under sommarseminariet.

Forskningsämnets betydelse för Helsingfors stad som kriterium för beviljande av stipendium

Stadens forskningsstipendier är avsedda för forskare som avlagt högre högskoleexamen, särskilt för dem som arbetar med sin licentiatforskning eller doktorsavhandling. Stipendierna används även för att stödja postdoktorala forskare.

Grunderna för beviljandet av stipendium är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och forskningsämnets betydelse för Helsingfors stad.

Helsingfors stads forskningsstipendium beviljades till följande sökande:

Fil.dr Tuomas Aivelo
Helsingin kaupunkirottien tautiekologia

Fil.dr Matti Hannikainen
Suomalaisen kaupunkipolitiikan historia, 19171995

Ped.mag. Anna-Leena Lastikka
Maahanmuuttajalasten ja -perheiden osallisuuden lisääminen suomalaisessa varhaiskasvatuksessa

Fil.mag. Päivi Leinonen
Lähiömaiseman visuaalisuus kuvattuna ja koettuna

Samh.mag. Mia Niemi
Elder abuse embedded in intergenerational family relations

Samh.mag. Paula Paajanen
Pienten lasten äitien väliset suhteet ja identiteetti monikulttuurisilla asuinalueilla

Samh.lic., ped.mag. Tarja Pelkonen
Perhehoitoon sijoitettujen lasten isät

Fil.dr Mette Ranta
Social and emotional skills of children and youth in the Helsinki Capital Area: An OECD study

Samh.mag., fil.mag. Laura Rapo
Asunnottomat nuoret toimijoina kaupunkiympäristössä

MSc Wang Yuan
A city-wide pattern of cultural ecosystem services of urban forests in Helsinki

Mer information om forskningsstipendierna:
forskningschef Katja Vilkama, tfn 09 310 78396, e-post: katja.vilkama(at)hel.fi