Helsingfors stad bygger om sin digitala grund

Helsingfors stad bygger om sin digitala grund – storprojektet pågår i flera år

Helsingfors stad inleder ett storprojekt med syfte att bygga om sin digitala grund. Projektet kommer att sträcka sig över flera år. Enligt stadens strategi vill vi vara världens bästa stad på att utnyttja digitaliseringen, och att bygga om den digitala grunden är en av de viktigaste utvecklingshelheterna i digitaliseringsprogrammet.  Det omfattar bl.a. telekommunikationstjänsterna, stödtjänsterna, livscykeltjänsterna för terminaler och server- och kapacitetstjänsterna. 

Målet för projektet är att för staden skapa en fungerande digital grund som möjliggör högklassiga och pålitliga digitala tjänster för de egna anställda och för helsingforsborna. Pålitlighet är en viktig faktor i telekommunikationsnätet och i den grundläggande informationstekniken, ty om de inte fungerar kan det lamslå stadens verksamhet och orsaka personsäkerhetsrisker, ryktesrisker eller pekuniära förluster för staden.  

”Fungerande tjänster för infrastruktur och grundläggande informationsteknik är avgörande för hela stadens verksamhet, och att ta det digitala språnget är inte möjligt utan en fungerande digital grund. De nya digitala tjänsterna byggs på en fungerande grund och gagnar varje anställd och stadsbo. Målet är att erbjuda tjänsterna och informationen proaktivt, i så automatiserad och enkel form som möjligt 24/7”, berättar Helsingfors stads digitaliseringschef och projektchef för den digitala grunden Mikko Rusama

Med en förbättring av stadens digitala grund eftersträvas: 

1. Fungerande tjänster för telekommunikation och grundläggande informationsteknik och därtill hörande stödtjänster 

Helsingfors mål är att staden äger sitt eget stamnät och förbindelserna till strategiska verksamhetsställen. Hela nätet och infrastrukturen har enhetliga administrations-, övervaknings- och cybersäkerhetslösningar. 

2. Kostnadseffektiva kapacitetstjänster med hög tillgänglighet 

Helsingfors vill erbjuda nya gemensamma tjänster i enlighet med sin enhetliga tjänste-, applikations- och molnstrategi, med beaktande av tjänsternas skalbarhet, servicenivå och kostnader. Målet är att staden i fortsättningen har en egen maskinhall, leverantörers konkurrensutsatta maskinhallar och definierade molntjänster till sitt förfogande. 

3. Snabbt och enkelt sätt att få stöd 

Helsingfors mål är att utvidga fjärrhjälpen så att den omfattar hela staden som en 24/7-tjänst, och att erbjuda goda möjligheter till självbetjäning. 

4. Nyttor av centralisering 

Digitaliseringsenheten vid stadskansliets nya strategiavdelning kommer att erbjuda de gemensamma tjänsterna centraliserat.

Då projektet avancerar kommer Helsingfors stad att rekrytera nya experter till projektet och upphandlingarna kommer att inledas stegvis. 

Mer om stadens digitaliseringsprogram: digi.hel.fi/svenska.

Foto: Jussi Hellsten