People at the Cathedral steps. Photo: Heini Lehväslaiho.

Stadsfullmäktige godkände förslaget till ledarskapsmodell

Helsingfors stadsfullmäktige godkände förslaget till konkretisering av borgmästarmodellen och av den blivande sektorindelningen. Enligt förslaget övergår Helsingfors vid ingången av juni 2017 till borgmästarmodellen, dvs. fullmäktige väljer för valperioden en borgmästare och fyra borgmästare, som leder sektornämnder.

En annan viktig ändring är att de mer än trettio förvaltningarna sammanslås till fyra sektorer, dvs. social- och hälsovårdssektorn, fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och stadsmiljösektorn.

Läs mer:

Helsingfors söker funktionella sätt för delaktighet genom en enkät

Helsingfors stad vill tillsammans med invånarna utreda hurdana verksamhetssätt som är bäst för invånarnas deltagande och växelverkan. Synpunkter och idéer samlas in genom en webbenkät som öppnas i dag 6.6 och är tillgänglig till utgången av juli.

I enkäten på webbsidan Kerrokantasi får invånarna svara på frågor om hur samarbetet och informationsförmedlingen kan främjas och vilka saker invånarna tycker det är ändamålsenligt att bereda tillsammans med dem. Svaren utnyttjas i den fortsatta beredningen av modellen för växelverkan och vid de kommande invånarmötena. Enkäten är tillgänglig 6.6–31.7 och det är möjligt att svara på den också på en pappersblankett som delas ut vid många av stadsbibliotekets verksamhetsställen och i Virka Info på stadshuset.

Gemensamma utvecklingsdagar för nya idéer och modeller för delaktighet

Man kan delta i att utveckla en ny modell för delaktighet också genom att ansöka till gemensamma utvecklingsdagar som ordnas 2–3.9. Ansökningstiden är 6.6–31.7. På basis av ansökningarna kommer en inbjudan till utvecklingsdagarna att skickas till 80 deltagare.

– Det är fråga om på vilka sätt invånarna tas med i stadens verksamhet och utveckling, konstaterar stadsdirektör Jussi Pajunen och bjuder på en videoinbjudan invånarna att delta i beredningen och i att göra staden bättre. 

Utvecklingen av verksamhetsmodeller för delaktighet och växelverkan hänför sig till att stadens ledarskapssystem förnyas. Reformen syftar till att bland annat utveckla det demokratiska beslutsfattandet och invånarorienteringen. En delaktighetsarbetsgrupp tillsatt av stadsdirektören ansvarar för beredningen av modellen för delaktighet.

Stadsfullmäktige beslutar om uppbyggnaden av det nya ledarskapssystemet 22.6 och detaljerna för serviceorganisationen hösten 2016. Läs mer om reformen på hel.fi.kaupunkiuudistuu.

Mer information och delta i enkäten

Ansök till de gemensamma utvecklingsdagarna via enkäten kerrokantasi

Deltagande intresserar helsingforsarna