Helsingfors. Bild: Eetu Ahanen, My Helsinki Material Bank.

Helsingfors rekordlivliga turismår 2017 under lupp

Vilka slags resenärer var det som kom till Helsingfors i fjol? Hur många övernattningar gjorde de? Hur klarade sig Helsingfors i konkurrensen med de övriga nordiska huvudstäderna? Specialforskare Pekka Mustonen vid Helsingfors stad har i en rapport (Helsingin matkailuvuosi 2017) analyserat turismen i Helsingfors år 2017 ur många perspektiv.

År 2017 var ökningen i turismen i Helsingfors bland de största i Europa. I de övriga nordiska huvudstäderna ökade turismen långsammare. Till exempel då det gällde utlänningars övernattningar var Helsingfors i en klass för sig. Ändå är Stockholm fortfarande ohotad etta i Norden då det gäller övernattningar totalt.

Helsingfors väcker alltså intresse, åtminstone att döma av de rekordartade antalen flygresenärer och övernattningar. De senaste håren har övernattningsstatistiken både i Finland som helhet och i Helsingfors dominerats av ryssarna, och deras andel var nu ca. nio procent i Helsingfors. Att lägga märke till är att de ryska övernattningarna, efter en svacka åren 2014-2016, är tillbaka i sin växande trend. Utöver detta har även japaners övernattningar fortsatt öka stadigt, samtidigt som en ny trend de allra senaste åren – att kinesers övernattningar ökar – varit starkt uppåtgående. Förutom Ryssland finns Tyskland, Stor-Britannien, USA och Sverige med bland fem i topp, och de har de senaste utgjort grunden för utlänningars övernattningar i Helsingfors. Ur en hållbar turisms synvinkel är detta alldeles utmärkt: Helsingfors är inte alltför beroende av ett eller två länder i detta hänseende.

Räcker hotellkapaciteten till?

På senare tid har man i Helsingfors i samband med den starkt växande turismen talat mycket om hotellkapaciteten och huruvida den är tillräcklig. År 2017 fanns det 77 registrerade inkvarteringsanläggningar i Helsingfors, varav 69 var hotell. I Huvudstadsregionen som helhet fanns det 101 inkvarteringsanläggningar. På sistone har alternativa inkvarteringsformer såsom Airbnb blivit allt populärare globalt. Enligt riktningsgivande uppgifter uthyrdes månatligen i Helsingfors via Airbnb som mest (i augusti) 2 400 bostäder och ca. 500 privata rum år 2017. Som allra mest har den kapacitet som Airbnb mobiliserat alltså uppgått till nästan 3 000 objekt. Airbnb-bostädernas beläggningsgrad har stadigt legat över 50 procent och som mest (i augusti) varit uppe i nästan 80 procent.

Enligt Helsingfors stadsstrategi är stadens viktigaste uppgift att trygga hållbar tillväxt. Ur turismens synvinkel innebär detta att man beaktar de tre viktigaste beståndsdelarna av hållbar utveckling, nämligen ekologi, socio-kulturella värden och ekonomisk hållbarhet. Turistfrämjande kan få många betydelser. Det handlar inte bara om att målmedvetet höja siffrorna i turismstatistiken utan framför allt om att förbättra utgångspunkterna för turistbranschen och att – i vidare bemärkelse – att stärka stadens internationella profil och att bevaka sina intressen. Om en stad är trivsam och välfungerande för sina invånare är den det också för sina besökare. Samtidigt är ju många serviceformer och infrastrukturprojekt som sporrats av turismen ofta till gagn och glädje även för lokalbefolkningen.

År 2017 var ett exceptionellt rekordår inom turismen i Helsingfors. Rapporten ger en god bild av hur ökningen uppkom. Särskilt glädjande är att turismens tillväxt här står på stadig grund. Till Helsingfors kommer man från många olika länder, och balansen mellan yrkesrelaterad och fritidsrelaterad turism är god. Detta konstaterar Laura Aalto, VD på Helsinki Marketing.

Läs mer på finska:

Helsingin matkailuvuosi 2017 (Pdf.)

Helsingin matkailuvuosi 2017 (ISSUU)

Helsingin matkailun tiekartta (Pdf.)