Bild: Kimmo Brandt, Helsingfors material bank.

Helsingfors Pride 2019 lyfter fram viktigt likabehandlingsarbete under Prideveckan

Pride Helsingfors 2019 erövrar staden den 24–30 juni. Också Helsingfors stad verkar för jämlikhet och likabehandling till gagn för både stadens invånare och dess anställda. Kultur- och fritidssektorn dukar upp ett hisnande urval av tillställningar och evenemang under temaveckan.

Helsingfors Pride är det största kultur- och människorättsevenemanget för sexuella minoriteter och könsminoriteter i Finland. Prideveckan är full av program, såsom föreläsningar och debatter, verkstäder, konst och kultur och ett flertal fester. Evenemanget arrangeras av människorättsorganisationen Helsinki Pride-kollektivet. 

Evenemangsveckan kulminerar lördagen den 29 juni med en parad och parkfest. Enligt polisens uppskattning deltog ungefär 100 000 personer i Pridetåget i fjol. 

Helsingfors strategi fastslår att Helsingfors är levande och multikulturellt, en stark främjare av liberal demokrati och tolerans. Det växande Helsingfors präglas av en kultur som tolererar pluralism, vilket möjliggör möten mellan olika befolkningsgrupper. 

”Helsingfors är framför allt en gemenskap. Varje helsingforsare är en jämlik och lika värdefull del av denna gemenskap oavsett bakgrund, åskådning, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. En stad där det råder likvärdighet är en välfungerande och lycklig stad där folk vill bo, leva, bilda företag, arbeta, lära och leka, vara yrkesverksamma och måna om sina familjer. Helsingfors anstränger sig för detta varje dag. Även Helsingfors Pride gör ett viktigt arbete för ett jämlikt Helsingfors – och firar dessutom det vi redan har uppnått”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Helsingfors verkar aktivt för jämlikhet och likabehandling

Helsingfors stad har en lång tradition med att främja jämställdhet mellan könen, exempelvis har staden sedan mitten av 1980-talet haft en jämställdhetskommitté bestående av förtroendevalda. Samtidigt erkänner man ändå att ett resultatrikt jämställdhets- och likabehandlingsarbete kräver fortgående utvecklingsarbete och nya öppningar. Exempel på sådana under planperioden 2019–2021 är en systematisk utveckling av analysen av könskonsekvenser och bättre hänsyn till könsmångfalden i stadens service och verksamhet. Målet i fortsättningen är att utveckla jämställdhets- och likabehandlingsarbetet som en allt mer sammanhållen helhet för främjande av de mänskliga rättigheterna inom servicen. 

Jämställdhetsplanen för personalen har upprättats för att garantera att företrädarna för alla kön blir lika väl behandlade på Helsingfors stads arbetsplatser. Staden förutsätter i egenskap av arbetsgivare en saklig och uppskattande inställning till alla i personalen och alla kunder. Åtgärderna i jämställdhetsplanen för personalen uppdateras om två år. Årsåtgärderna i likabehandlingsplanen för personalen uppdateras under loppet av detta år.

I syfte att främja ett enhetligt människorättsarbete inrättade Helsingfors stad våren 2019 ett människorättsnätverk. Det för samman över 180 anställda från parkeringsövervakare till stadsarkitekt och från informatör till närvårdare och sammankommer regelbundet för att kläcka idéer och utveckla stadens tjänster ur likabehandlingssynvinkel. 

I våras vände sig Helsingfors för första gången till stadsborna och ställde dem frågan om hur jämlikheten och likabehandlingen förverkligas i Helsingfors. Det kom in över 500 svar på enkäten. Tack vare dessa svar fick staden värdefull kunskap, som den kommer att använda för att utveckla arbetet för likabehandling och för att förbättra stadens service. 

Kultur- och fritidssektorn dukar upp ett hisnande program under temaveckan

Under Helsingfors Pride-veckan 2019 arrangerar Helsingfors stad evenemang på kulturhusen, museerna och ungdomsgårdarna. 

Museerna ordnar bland annat publikguidningar på queertemat samt allsång. Det ges också tillfälle att stifta bekantskap med Helsingfors ur sexuella minoriteters och könsminoriteters synvinkel.

Läs mer:

Helsinki Pride-kollektivet

Kultur- och fritidssektorns programutbud under temaveckan

Program för unga under Prideveckan:

munstadi.fi 

Ungpride 2019 programsammanställning 2019 (pdf)

Helsingfors stad som arbetsgivare

Världens bäst fungerande stad – Helsingfors stadsstrategi 2017–2021