Helsingfors jämställdhetsprojekt

Helsingfors jämställdhetsprojekt erbjuder ny info för jämställdhetsarbetet

Jämställdhet mellan könen ska vara en genomgående princip i stadens all verksamhet. I en undersökning inom Helsingfors jämställdhetsprojekt gjordes konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv för stadens olika sektorers tjänster. Ingen könsdiskriminering eller märkbar olikabehandling av könen observerades i de granskade tjänsterna.

Detta framgår av en färsk publikation från stadskansliets enhet stadsforskning och -statistik.

Likabehandling och jämlikhet är centrala drag för en fungerande stad. Bland de finländska kommunerna har Helsingfors stad genomfört ett sällsynt omfattande forskningsbaserat projekt, där man genomförde konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv av fyra tjänster samt ett försök med jämställdhetsbudgetering.

Följande tjänster bedömdes i undersökningen:

• Fostrans- och utbildningssektorn: Särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken
• Stadsmiljösektorn: Områdesplaneringen
• Social- och hälsovårdssektorn: Stöd för närståendevårdare
• Kultur- och fritidssektorn: Föreningsstöd
Vid bedömningen granskades könsbetingelserna i varje tjänst samt hur bra stadens tjänster fungerar.

”Undersökningen visar att stadens tjänster inte systematiskt leder till ojämlikhet, även om det finns områden som kräver utveckling i varje sektor. Det är viktigt att varje sektor utvecklar metoder och praxis för konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv för att man ska få tillförlitlig information om tjänsterna och deras konsekvenser”, säger forskaren Mervi Patosalmi från enheten stadsforskning och -statistik.

De jämställdhetsanalyser som gjordes var sällsynt omfattande och ger djuplodande information om jämställdheten i respektive tjänst. Jämställdhetsanalys av tjänsterna är ett verktyg för utveckling och kvalitetsbedömning stadens tjänster.

Pilotförsök för jämställdhetsbudgetering

I jämställdhetsprojektet fokuserade man också på att utveckla metoder för jämställdhetsbudgetering i stadens budgetprocesser samt en genomgång av budgeten för 2018 i ett genusperspektiv. Jämställdhetsbudgetering är ett sätt att beakta genusperspektivet.

”Eftersom vi inte har någon etablerad praxis för jämställdhetsbudgetering än, så försökte vi utveckla lämpliga tillvägagångssätt för kommunsektorn och särskilt för Helsingfors stad”, berättar Patosalmi.

Idrottstjänsterna valdes till pilotförsöket, men möjligheterna för jämställdhetsbudgetering granskades även i tillämpliga delar på stadsnivå.

Utgående från pilotförsökets resultat och internationella exempel identifierades åtgärdsrekommendationer för att befästa jämställdhetsbudgeteringen. De fortsatta åtgärder som föreslås gäller bland annat den ekonomiska planeringsprocessen, målsättningen för verksamheten och mätningen av målen samt utveckling av metoderna för konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv.
”En omfattande tillämpning av jämställdhetsbudgetering är en effektiv metod för att främja jämställdhet mellan könen. Detta pilotförsök lyfte fram många bra konkreta metoder med hjälp av vilka man kan främja jämställdhet mellan könen”, konstaterar Patosalmi.

Länkar till publikationerna

Konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv av Helsingfors stads tjänster (pdf, på finska, svensk resumé i slutet)

Jämställdhetsbudgetering i Helsingfors stad (pdf, på finska, svensk resumé i slutet)