City centre. Photo: Helsinki Marketing

Helsingfors fattade beslut om första stödåtgärder för företag och andra organisationer

Många företag och andra organisationer i Helsingfors har hamnat i kritiska ekonomiska situationer på grund av coronaviruset. Staden söker aktivt sätt att förbättra situationen. I den första fasen har staden idag vidtagit åtgärder för att förhindra omedelbara kassakriser hos företag och andra aktörer. För besluten i nästa fas bjuds representanter för bland annat Helsingfors Företagare och Helsingforsregionens handelskammare med på samtalen.

Enligt dagens beslut, riktlinjerna för den första fasen, kan betalningen av hyror för i stadens affärslokaler och andra affärslokaler vid behov avbrytas för högst tre månader. Förfallna hyror betalas enligt en betalningsplan för tolv månader som avtalas separat med varje företagshyresgäst. Försenade betalningar leder inte till några påföljder. Även Helsingfors stadskoncerns dotterbolag rekommenderas att följa denna riktlinje i den mån det finns utrymme i ekonomin för detta.

Dessutom tar staden inte ut någon hyra av hyresgäster som bedriver verksamhet i stadens lokaler under den period som sektorns egna verksamheter är stängda. Detta gäller de hyresgäster som bedriver verksamhet vid verksamhetsställen som nu är stänga.

Stöd till företag

Staden har även initierat praktiknära åtgärder inom rådgivning och stöd till företag. Målet är att kontinuerligt förbättra lägesbilden och hitta konkreta, omedelbara sätt att hjälpa företagare i trångmål.

Staden har på på NewCo Helsinkis webbplats sammanställt en lista över stödåtgärder till företagare som uppdateras. Staden har dessutom sedan förra veckan bedrivit aktiv kundkommunikation om coronavirusstödtjänsterna till företagare. Också NewCo Helsinki, som utgör en del av stadens verksamhet, erbjuder företagare krisrådgivning tillsammans med sina partner.

En regional krisarbetsgrupp för uppstartsföretag håller på att starta sin verksamhet. Gruppen bedrivs i ett samarbete mellan start up-campuset Maria 01, Helsinki Business Hub och Business Finland.

Stadens understöd till organisationer

De understöd som Helsingfors stad har beviljat organisationer för 2020 kommer i den rådande situationen inte att krävas tillbaka om understödet eller delar av det inte används på grund av situationen med coronaviruset. De organisationer som vill kan i den exceptionella situationen modifiera och anpassa sin verksamhet så att de kan använda understödsfinansieringen för att stödja sina målgrupper på andra sätt.

Understödets användningsändamål kan ändras, men även därefter måste ändamålet uppfylla de understödskriterier som har fastställts av den som har beviljat understödet. Ändring av understödets användningsändamål behöver inte ansökas separat.

Stadens kundfakturering

Ekonomiförvaltningstjänsten kan på kundens begäran förlänga betalningstiden för fakturor vars belopp överskrider 100 euro till 60 dagar i stället för det normala 30 dagar. Detta gäller stadens kundfakturor för olika tjänster.

Tiina Hörkkö till ledning av Helsingforshjälpen

Tiina Hörkkö blir chef för den nya tjänsten för äldre, Helsingforshjälpen, som bedrivs av Helsingfors stad, Helsingfors församlingar och organisationer. Hörkkö har gått över till uppgiften från befattningen som områdeschef för det västra ungdomsarbetet för den period som undantagsförhållandena pågår. Hon inledde sitt arbete måndagen den 23 mars.

Mer information om Helsingforshjälpen finns i vår nyhet som publicerades fredagen den 20 mars (på finska): Helsingissä on käynnistetty laaja yhteistyö ikääntyneiden auttamiseksi koronaepidemian poikkeusoloissa.