Ett litet barn räknar med sina fingrar.

Helsingfors förhåller sig fortfarande allvarligt till coronavirussmitta i daghem och skolor

Helsingfors förhåller sig allvarligt till coronasmitta bland daghemsbarn och skolelever och utreder alla smittor omsorgsfullt. På basis av utredning och riskbedömning vidtas nödvändiga fortsatta åtgärder för att förhindra smittspridning. Vårdnadshavarna meddelas alltid om smittor i daghem och skolor.

Smittspårningen i daghemmen och årskurs 1–6 i Helsingfors har orsakat livlig diskussion. Diskussionen har kanske gett en uppfattning om att man inte längre utreder eventu-ella exponeringar i daghem och skolor när det gäller smittor. Det stämmer inte.

”Vi utreder alla smittor omsorgsfullt och informerar alltid om det till alla vårdnadshavare så fort som möjligt. Vi beordrar till exempel karantän för alla de barn och skolelever som vi bedömer har blivit exponerade för coronavirussmitta”, säger chefsläkaren för hälso-stationerna Timo Lukkarinen.

Helsingfors informerade på fredag 27.11 till vårdnadshavare om smittspårningen av daghemsbarn och skolelever.

”Jag beklagar om vårt meddelande orsakade förvirring hos en del av föräldrarna. Vi preciserar det sända meddelandet så att det är tillräckligt tydligt. Vi gör allt vi kan även i fortsättningen så att coronaviruset inte sprids i daghem och skolor”, fortsätter Lukkarinen.

Bild: Marja Väänänen