Bild: Lauri Rotko

Helsingfors förbinder sig till kolneutrala byggnader

Helsingfors har den 4 december anslutit sig till samarbetsnätverket World Green Building Councils förbindelse till kolneutralitet, vilket innebär att städer och företag förbinder sig att uppnå kolneutralitet i sitt eget byggnadsbestånd i fråga om koldioxidutsläppen från fastigheternas energiförbrukning senast år 2030.

Helsingfors har som mål att bli helt kolneutralt senast år 2035. Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Helsingfors kommer från uppvärmningen av byggnader. Cirka 45 procent av Helsingfors utsläppsminskningspotential sammanhänger med byggnader. Med en kolneutral byggnad avses en mycket energieffektiv byggnad vars all nödvändiga energi har producerats med förnybara energikällor.

”Klimatförändringen är vår tids mest kritiska utmaning och Helsingfors är med i förtrupperna för att förebygga den. Den behövliga energimängden för uppvärmning måste minskas systematiskt. Därför är byggnader kärnan i förebyggandet av klimatförändringen. Helsingfors har förbundit sig att genomföra mycket ambitiösa åtgärder i sitt eget byggnadsbestånd i syfte att minska värmeförbrukningen och öka användningen av förnybar energi. Med vår egen verksamhet leder vi också andra att vidta åtgärder”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Stränga mål för stadens egna byggnader

Helsingfors har ställt upp tydliga energieffektivitetsmål i sitt åtgärdsprogram Kolneutralt Helsingfors 2035 för byggnader som är i stadens direkta besittning. För nya verksamhetslokaler krävs det att E-talet, som beskriver byggnadens energieffektivitet, ska vara 20 procent mindre än enligt kravet i den nationella lagstiftningen. På motsvarande sätt ska E-talet efter en ombyggnad av lokaler vara högst 80 procent av kraven i den nationella lagstiftningen.

Alla nya bostadshus som staden låtit bygga kommer att höra till energiklass A. Staden investerar i sitt eget byggnadsbestånd kraftigt på lokalt producerad förnybar energi, såsom geotermisk energi och solenergi.

Ett energirenässansprogram bereds i syfte att sätta fart på energirenoveringen i det privata byggnadsbeståndet
Helsingfors stad bereder för tillfället ett energirenässansprogram. Avsikten med programmet är att främja energirenoveringar i byggnader i privat ägo. Målet är att minska uppvärmningsenergin med tiotals procent i Helsingfors hela byggnadsbestånd fram till år 2035. Meningen är att öka bland annat rådgivningen för genomförande av energirenoveringar och öka användningen av förnybar energi, planera stadsdelar ännu mer enligt principerna för kolneutralitet och hänvisa kunder i byggnadstillsynen till energieffektiva lösningar och utnyttjande av förnybar energi.

World Green Building Council är ett nätverk som syftar till en hälsosam och hållbart byggd miljö. Nätverket består av 70 nationella Green Building Councils runt om i världen.


Kolneutralt Helsingfors 2035, sammanfattning  PDF

Mer information om förbindelsen till kolneutrala byggnader på Green Building Council Finlands webbsidor (på finska)

World Green Building Council