Folkökning i Helsingfors 2019-2034

Helsingfors folkmängd över 700 000 år 2026

Helsingfors förutspås fortsätta växa nästan lika snabbt som tidigare. Enligt basalternativet i den senaste befolkningsprognosen uppgjord vid Enheten stadsforskning och -statistik vid Helsingfors stadskansli uppgår Helsingfors folkmängd år 2050 till 820 000. Enligt prognosens alternativ ”snabb tillväxt” skulle den vara rentav 880 000.

Den nya befolkningsprognosen är uppgjord för Helsingfors och Helsingforsregionen fram till år 2050, och prognosen områdesvis fram till år 2034, bägge även för den svenskspråkiga befolkningen.

Den årliga folkökningen i Helsingfors väntas bli i medeltal 6 700 ända in på 2030-talet. Därefter blir ökningen långsammare i och med att antalet avlidna växer, men ändå inte fullt så mycket som i Statistikcentralens nya prognos av den orsaken att det förutspås byggas betydligt fler bostäder än tidigare i Helsingfors.

Sjunkande nativitet minskar antalet barn i småbarnspedagogikålder, medan skolbarnen och pensionärerna ökar

Under de närmaste fem åren väntas antalet barn i småbarnspedagogikålder minska som följd av sjunkande födelsetal. Antalet barn i grundskoleålder växer däremot snabbt ända till medlet av 2020-talet, rentav med över 1 500 om året.

I och med att de stora åldersklasserna blir äldre börjar antalet 75 år gamla eller äldre nu växa snabbt, med hela 3 000 om året under början av 2020-talet. Antalet personer i arbetsför ålder förutspås fortsätta växa med 3 000 – 4 000 om året in på 2040-talet, men småningom ökar bara över 50-åringarna. En stor del av folkökningen kommer sig av invandringen.

Prognosen områdesvis

Enligt den prognos områdesvis som uppgjorts fram till år 2034 blir folkökning mest betydande i de stora bostadsprojektområdena. I Fiskehamnen med omnejd, området Busholmen-Ärtholmen, Kronbergsstranden och övriga Degerö samt i Böle väntas folkökningen vara 13 000 – 16 000 var. Även i Nordsjö väntas folkmängden växa med upp till 9 000 fram till år 2034.

Bland övriga viktigaste folkökningsområden märks Drumsö, Kungseken, Malms flygfält, Hertonäs företagsområde, Åggelby, Södra Haga, Kvarnbäcken och Mellungsbacka, där folkmängden växer med 3 000 – 5 500 var.

Prognosen för de svenskspråkiga

Den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors, 36 500 personer, har vuxit 1 335 detta årtionde, och förutspås fortsätta växa framöver med i snitt 130 personer om året, till 38 000 år 2034.

Både småbarnen och skolbarnen väntas öka. Antalet svenskspråkiga barn ökas av att barnet i svenskspråkiga familjer där mamman har ett annat modersmål än svenska oftast registreras som svenskspråkigt.

Antalet svenskspråkiga förutspås växa i synnerhet i Södra, Mellersta resp. Sydöstra stordistriktet. I Södra stordistriktet väntas de svenskspråkiga öka med över 750 personer, i Mellersta med 600 och i Sydöstra med 540 fram till år 2034. Särskilt områdena Busholmen, Fiskehamnen och Degerö väntas dra till sig även svenskspråkigt folk.

Källor:

Befolkningsprognos för Helsingfors och Helsingforsregionen 2019–2050. Prognos områdesvis för Helsingfors 2019–2034. Helsingfors stadskanslis statistik 2019:14

hel.fi/kaupunkitieto