Två pojkar.

Helsingfors börjar gradvis avveckla coronarestriktionerna

Helsingfors stad har inlett åtgärder för att förbereda sig för att i enlighet med regeringens linje avveckla coronarestriktionerna. Staden börjar avveckla begränsningarna och undantagarrangemangen för stadens tjänster och verksamhetsställen. Detta görs med beaktande av säkerhetsomständigheter och anvisningar. 

Målet är att öppna utomhus- och inomhusutrymmen för allmänheten så snart som möjligt. Då man beaktar säkerhetsaspekterna innebär det dock att alla utrymmen inte nödvändigtvis kan öppnas omedelbart i början av juni. 

Bibliotekens utlåningsverksamhet öppnas med särskilda arrangemang så snart som möjligt, redan innan början av juni. Helt och hållet öppnas bibliotekens dock inte förrän i början juni. Då öppnar även museer, teatrar, kulturcenter, hobbylokaler och -utrymmen, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomsgårdar, klubbutrymmen, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler. 

Stadens idrottsplatser utomhus öppnar redan från och med den 14 maj, men  med förbehåll för begräsningarna för hur många personer som får samlas. Tävlingsverksamheten inleds först då det från statligt håll kommit detaljerade anvisningar om gällande specialarrangemang. 

På alla platser följer man särskilda arrangemang för att garantera att förhållandena är så trygga som möjligt. 

När det gäller inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus, till exempel nöjesparker, djurparker och biografer, tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen i enlighet med de statliga anvisningar som är under beredande. 

Det behövs så fort som möjligt exaktare information om den särskilda lagstiftning, som härrör till det succesiva öppnandet av restauranger, särskilt om kommunala myndigheter förutsätts vidta åtgärder. 

När det gäller gränsöverskridande arbetsresor och fritidsresor kommer man att överväga att återuppta kontrollerna i hamnarna. 

När det gäller organiserandet av evenemang följer staden regeringens linje, som gäller till slutet av juli. Tillsvidare organiseras inga publikevenemang. Augusti är högsäsong för större evenemang i Helsingfors men staten har inte gjort upp någon linje som skulle gälla dessa. 

Personer  över 70 år rekommenderas fortfarande att undvika fysiska kontakter, och därför planerar man i stadens vårdenheter nya metoder för att möjliggöra trygga sociala kontakter. 

Stadens småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen återgår till närundervisning i enlighet med regeringens linje från och med den 14 maj. Distansundervisningen upphör därmed. 

Skolornas eftermiddagsverksamhet fortsätter som förr. Klubbverksamhet i skolornas regi ordnas dock inte under de sista veckorna i maj. 

Det är stadens ansvar att ordna andra stadiets utbildning. Staden bereder i enlighet med regeringens rekommendationer undervisningsformer som sker på distans, så att distansundervisningen fortsätter i andra stadiet till terminens slut. Detta gör det också möjligt att använda andra stadiets undervisningsutrymmen för den grundläggande utbildningen. Staden strävar efter att fatta beslut i denna fråga ännu denna vecka. 

Kompensationen för daghemsavgifterna på grund av coronakrisen upphör den 13 maj.

Många specialarrangemang krävs då skolorna öppnar 

Det är möjligt att undervisning inom den grundläggande utbildningen hålls i skift. Undervisningsgrupperna hålls åtskilda under skoldagen. Detta förutsätter bland annat att man hittar extrautrymme så att undervisningen kan hållas med större avstånd mellan människorna. Dessutom kommer personalen att, i mån av möjlighet, arbeta med samma grupp barn och undvika att flytta från en enhet till en annan. Arrangemanget kräver av staden ytterligare personal och andra resurser. 

När det gäller användningen av utrymmen  följer staden instruktioner givna av undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd THL. Men frågan kräver mycket övervägande på både stadsnivå och skolspecifik nivå. För att säkerställa tillräckliga avstånd mellan människorna undersöks möjligheterna att ordna undervisningen i skift och ta andra utrymmen i bruk för att ordna undervisning i dem. Man tittar på lediga utrymmen inom sektorn för fostran och utbildning men också på utrymmen inom sektorn för kultur och fritid samt andra aktörers utrymmen. 

Skolbespisningen ordnas med den egna klassen eller gruppen, inte som gemensam måltid i matsalen. När undervisningen återgår till närundervisning ordnas inte längre måltider som kan avhämtas inom den grundläggande utbildningen. 

Utgångspunkten för undervisningen under de två sista skolveckorna är att satsa särskilt på elevernas välmående, gemenskap och inlärningen av vittomfattande kunskaper. 

Särskild uppmärksamhet ägnas elever som riskerar marginalisering, som det har varit svårt att nå under tiden för distansundervisning, som uppvisar avtagande framsteg i inlärningen, som håller på att tappa greppet om studierna, som har mycket frånvaro, som har beslut om effektiverat eller särskilt stöd. Elevvårdens kuratorer och psykologer står till förfogande och stadens strävan är att öppna skolhälsovårdens tjänster. 

I fall av frånvaro följs även i fortsättningen skolans normala praxis. En elev ska inte komma till skolan om hen har några som helst symptom som tyder på sjukdom. Ifall en elev insjuknar under skoldagen flyttas eleven omedelbart till ett separat utrymme tillsammans med en vuxen för att vänta på vårdnadshavare. 

Foto: Antero Aaltonen / Leonatan Oy