En ung kvinna skriver på laptop.

Helsingfors belönade lärdomsprov

Helsingfors stad delade ut fredagen den 17 december hederspris till tio personer som hade genomfört exceptionellt goda lärdomsprov med Helsingforsmotiv.

Priset för lärdomsprov beviljas studier vars ämne förknippas med Helsingfors, Helsingforsbor eller stadens egen serviceverksamhet. Staden strävar efter att belöna lärdomsprov från flera olika vetenskapsgrenar. Årets pris var 400 euro.

– Med priset för lärdomsprov vill vi uppmuntra studerande att forska i Helsingfors och aktuella fenomen som är relaterade till stadsutveckling ur olika vetenskapsgrenars perspektiv. I år fick vi 26 förslag som uppfyllde sökkriterierna från olika vetenskapsgrenar, gläder sig Katja Vilkama, forskningschef vid enheten stadsforskning och -statistik vid Helsingfors stadskanslis strategiavdelning.

Kriterierna för priset är lärdomsprovets kvalitet, kontaktytan med Helsingfors och det betyg som högskolan gett. Dessutom uppskattas lärdomsprovens innovativitet och nya perspektiv. Prisen för lärdomsprov har delats ut sedan 1992.

Prisen beviljades följande personer:

Eva Granholm: "Vill du ha lite kakao?": en studie om unga omsorgsgivares skolvardag, pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

Lauri Grünthal: Musiikki ja monialainen oppiminen. Yläkoulun oppilaiden kokemuksia monialaisesta oppimiskokonaisuudesta ja musiikin oppimisesta sen osana (Musik och branschövergripande inlärning. Högskoleelevers erfarenheter från den branschövergripande inlärningshelheten och musikinlärning som en del av den), Sibelius-Akademin, Konstuniversitet

Felix Hallikainen: Helsingin seudun lasten ja nuorten liikkumistavat arkipäivän matkoilla (Helsingforsregionens barns och ungas färdsätt i vardagen), Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Aalto-universitetet

Nele Korhonen: Simple lifestyles in urban milieus: A qualitative study of voluntary simplicity in a city (Enkla livsstilar i urbana miljöer: En kvalitativ studie av frivillig enkelhet i en stad), Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Aalto-universitetet
Merilla Laitinen: Lasten työssäkäynti Helsingissä 1900–1920 (Anställning av barn i Helsingfors 1900–1920), humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet

Helena Laukkoski: Oopperatalohanke Helsingin Sanomissa 1964–1987: julkisen keskustelun kehitys ja suhde Suomen kulttuuripolitiikkaan (Operahusprojektet i Helsingin Sanomat 1964–1987: utveckling av den offentliga debatten och dess relation till den finländska kulturpolitiken), humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet

Jarrod Luxton: Prioritisation of Nature-based Solutions in Urban Catchments (Prioritering av naturliga lösningar i urbana upptagningsområden), Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Aalto-universitetet

Jasmiina Myllys: Airbnb:n mahdolliset vaikutukset Helsingin vuokra-asuntomarkkinoihin: vuokra-aukkoteorian näkökulma (Airbnb:s eventuella inverkan på Helsingfors hyresbostadsmarknad: hyresgapsteorins perspektiv), matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet

Mathew Page: Agent-based models as a tool for exploring complex segregation processes. Simulating scenarios of residential segregation in the Helsinki Metropolitan Area (Agentbaserade modeller som ett verktyg för granskning av invecklade segregationsprocesser. Simulering av scenarier för bostadssegregation i Helsingfors metropolområde), matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet

Jenni Passoja: ”Se menee niin laajalle se työ, mitä me tehään, et se on niitten nuorten elämää…” Tarkastelussa kunnallinen nuorisotyö diskursiivisena käytäntönä (”Det arbete vi gör är så vidsträckt att det är de ungas liv...” Granskning av kommunalt ungdomsarbete som en diskursiv praxis), pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

Enheten stadsforskning och -statistik i Helsingfors gör omfattande stadsforskning och tar hand om stadens statistikverksamhets basdatalager, statistikpublikationer samt informationsservice.

Läs mer:

Statistik- och forskningsinformation om Helsingfors

Bild: Julia Kivelä (c) Visit Finland.