Helsingfors belönade examensavhandlingar. Foto: Helsingfors stad

Helsingfors belönade examensavhandlingar

Helsingfors stad delade måndagen den 9 december ut hederspris till författarna till nio särskilt goda lärdomsprov på temat Helsingfors.

Priset för lärdomsprov delas ut för avhandlingar om Helsingfors, helsingforsarna eller stadens egen serviceverksamhet. Staden strävar efter att belöna examensavhandlingar från skilda vetenskapsområden. Priset uppgår i år till 440 euro.

”Vi vill med priset för lärdomsprov uppmuntra studerande att ur olika vetenskapsområdens synvinklar forska i aktuella fenomen med anknytning till Helsingfors och stadsutveckling. I år fick vi från olika vetenskapsområden in 26 förslag som uppfyller ansökningskriterierna”, gläder sig forskningschef Katja Vilkama vid Helsingfors stads enhet för stadsforskning och -statistik.

De kriterier som tillämpades då pristagarna utsågs var examensavhandlingens kvalitet och koppling till Helsingfors samt det vitsord som getts av högskoleinstitutionen. Dessutom uppskattas det om lärdomsprovet är ett uttryck för innovationsförmåga och kommer med nya infallsvinklar. Priset för lärdomsprov har delats ut sedan 1992.

Priset för lärdomsprov beviljades följande personer:

Claudia Bergroth: ”Uncovering population dynamics using mobile phone data: the case of Helsinki Metropolitan Area”, det vill säga Uppdagande av befolkningsdynamik med hjälp av mobiltelefondata: fallet huvudstadsregionen. Helsingfors universitet, institutionen för geovetenskaper och geografi 

Oskari Iivarinen: ”Metron sisätilapaikannuksen arviointi ja kehittäminen”, det vill säga Utvärdering och utveckling av metrons inomhuspositionering. Aalto-universitetet, högskolan för ingenjörsvetenskaper 

Liinu Kivioja: ”Kivijalka ja kaupunkilainen – Kivijalka osana asukkaan arkimaisemaa”, det vill säga Husens gatuplan och stadsbon – gatuplanet som en del av invånarens vardagslandskap. Aalto-universitetet, institutionen för arkitektur 

Emilia Puotinen: ”Crowdsourcing Helsinki – Locals as co-authors of urban space”, det vill säga Massbaserad problemlösning i Helsingfors – Lokalbefolkningen som partner i stadsrummet. Aalto-universitetet, institutionen för arkitektur

Pia Rautiainen: ”Ihmisten kaupunki? Osallistamisen konkretia Jakomäen kehityshankkeessa”, det vill säga Människornas stad? Konkret engagemang i Jakobackas utvecklingsprojekt. Åbo universitet, institutionen för filosofi, politisk historia och statskunskap

Hertta Sydänlammi: ”Strategic districting for the mitigation of educational segregation: A pilot model for school district optimization in Helsinki”, det vill säga Strategisk distriktsindelning i syfte att lindra segregation inom utbildningen: En pilotmodell för optimering av skolornas elevupptagningsområden i Helsingfors. Helsingfors universitet, institutionen för geovetenskaper och geografi

Antti Takkunen: ”Kävelyn kokonaisvaltainen edistäminen ja seuranta Helsingissä”, det vill säga Helhetsbetonat främjande och uppföljning av promenerande i Helsingfors. Aalto-universitetet, högskolan för ingenjörsvetenskaper

Laura Ukskoski: ”Karamzininrannasta Aulis Rytkösen kadulle – Tutkimus 2000-luvun muistonimeämisestä”, det vill säga Från Karamzins strand till Aulis Rytkösen katu – En studie i namngivning som hågkomst. Helsingfors universitet, finskugriska och nordiska avdelningen 

Elias Willberg: ”Bike sharing as part of urban mobility in Helsinki: a user perspective”, det vill säga Cykeldelning som en del av urban mobilitet: ett användarperspektiv. Helsingfors universitet, institutionen för geovetenskaper och geografi