Helsingfors är beroende av arbetskraft från andra kommuner

Helsingfors yrkesstruktur avviker från det övriga landet. Specialisering i yrket förekommer särskilt i de branscher som är typiska för Helsingfors näringsliv, såsom kommunikation och kultur samt juridik och finansiering. 30 procent av de sysselsatta i Helsingfors är specialister. I Helsingfors finns det ändå stora lokala skillnader bland arbetsplatserna och i yrkesstrukturen.

Helsingfors är beroende av arbetskraft från andra kommuner. 40 procent av den arbetande befolkningen i huvudstaden pendlar till staden från andra kommuner. Å andra sidan arbetar mer än en femtedel av helsingforsarna i andra städer. Pendlandet är flitigast mellan Helsingfors och Esbo samt Helsingfors och Vanda. Pendling är särskilt vanligt vid kommungränserna och på områden med goda trafikförbindelser.

Särskilt specialisterna pendlar mellan Helsingfors och Esbo

Pendlingen mellan olika kommuner varierar enligt yrke. Mellan Esbo och Helsingfors pendlar relativt sett fler specialister än mellan Vanda och Helsingfors. Också bland yrkesgrupperna varierar pendlandet. Flest pendlare finns det bland chefer samt bygg- och processanställda.

Arbetskraftens mobilitet viktig för arbetsmarknaden

Det pågår alltså en aktiv pendling till och från Helsingfors och många av de sysselsatta i Helsingforsregionen är beredda att jobba på avstånd från sitt hem. Arbetskraftens beredskap till regional pendling är avgörande med tanke på hur efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden möts. Det förekommer stora skillnader mellan hur lokalt eller regionalt yrkesgrupperna sysselsätter folk. Förändringar på arbetsmarknaden inom olika yrkesgrupper, orsakade av t.ex. ekonomiska konjunkturer och digitaliseringen, kan således ha mycket olika regionala konsekvenser.

Den färska rapporten från Helsingfors stadskansli granskar yrkesstrukturen och pendling i Helsingforsregionen samt sambandet mellan dessa och utvecklingen ur Helsingfors perspektiv. I rapporten redogörs för var regionens invånare i olika yrken bor och jobbar och hur allmänt det förekommer att de jobbar längre bort från hemmet. Iakttagelserna utgör centralt bakgrundsmaterial då man dryftar frågor om hur efterfrågan och utbud möts på arbetsmarknaden i Helsingforsregionen.

Rapporten baserar sig främst på yrkesstatistiken vars källa är Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. De färskaste uppgifterna visar genomsnittet i slutet av 2016.

Publikation:

Laura Ansala: Ammattilaiset ja pendelöinti Helsingissä, Helsingfors stadskanslis forkningsöversikt 2019:2, pdf-publikation, blädderbar publikation, statistiksen i ett nötskal.