Helsingfors. Bild: Jussi Hellsten, My Helsinki Material Bank.

Hälften av helsingforsarna i arbetsför ålder har högskoleutbildning

Enligt Statistikcentralens uppgifter hade 81 procent av helsingforsarna i åldern 25–64 år någon examen efter grundutbildningen vid utgången av 2016. En tredjedel hade en examen från andra stadiet och hälften hade en högskoleexamen.

De som har svenska som modersmål var mer utbildade än de finskspråkiga; av de svenskspråkiga i åldern 25–64 år hade 91 procent en examen efter den grundläggande utbildningen. Motsvarande andel bland de finskspråkiga var 88 procent. Man kan inte jämföra de övriga språkgruppernas utbildningsnivå med hela befolkningen, eftersom uppgifterna om invandrares examina är bristfälliga. Däremot går det att undersöka invandrarbarnens utbildning, dvs. andra generationens invandrare, eftersom de är födda och utbildade i Finland. Av invandrarna hade 76 procent av personerna i åldersgruppen 25–64 år en examen efter den grundläggande utbildningen.

Fler kvinnor med högskoleutbildning

84 procent av kvinnorna och 77 procent av männen i åldern 25–64 år i Helsingfors har en examen efter den grundläggande utbildningen. Männen har fler examina från andra stadiet, både student- och yrkesexamina. Kvinnorna däremot leder inom högskoleutbildningarna, 56 procent av kvinnorna har en högskolexamen, av männen har 42 procent. Skillnaden är särskilt markant i åldersgruppen 35–44 år, där 62 procent av kvinnorna har en högskoleexamen medan endast 45 procent av männen har det.

Utbildningsnivån växer långsammare i Helsingfors än i det övriga landet

Utbildningsnivån har vuxit långsammare i Helsingfors än i resten av landet, mätt i examina efter den grundläggande utbildningen. De högskoleutbildades andel växer i Helsingfors, huvudstadsregionen och i hela landet. Andelen examina ökar dock märkbart snabbare i det övriga landet än i Helsingforsregionen. En faktor som även bidrar till den svaga ökningen av utbildade är invandringen, som riktat sig till huvudstadsregionen och Helsingfors. Det är endast möjligt att undersöka befolkningens utbildningsstruktur för de personer som har en finsk examen.

Befolkningens utbildningsstruktur i Helsingfors, statistik 2018:11

Man kan även själv undersöka uppgifterna om utbildningsstrukturen och jämföra uppgifter mellan olika kommuner samt Helsingfors olika områden här.