Kartbild som visar OmaStadis nya idéer enligt område, totalt 1463 idéer.

Gott om OmaStadi-idéer från stadsborna – motion och natur betonas i idéernas teman

Insamlingen av idéer genom Helsingfors deltagande budgetering, d.v.s. OmaStadi avslutades i slutet av oktober. Totalt lämnade stadsborna in nästan 1500 idéer för att utveckla staden.

OmaStadi-idéerna riktas till stadens alla sektorer. Det lämnades in cirka 700 idéer till stadsmiljösektorn och cirka 450 idéer till kultur- och fritidssektorn. Både fostrans- och utbildningssektorn samt social- och hälsovårdssektorn fick cirka 100 idéer. Cirka 30 idéer riktades till stadskansliet.

Motion, naturteman och gärningar för att främja välbefinnande

De mest populära temana för idéerna som stadsborna lämnat in var motion och friluftsliv, parker och natur, den byggda miljön samt gemenskap. Beträffande områdena gällde de flesta idéerna hela Helsingfors. De mest populära temana för idéerna som gällde hela Helsingforsområdet, alltså Helsingfors gemensamma idéer, var motion och friluftsliv, gemenskap, hälsa och välfärd samt ekologi. Av alla idéer som gällde hälsa och välfärd var 60 gemensamma för hela Helsingfors.

 ”Jag blev motiverad att lämna in min idé om tjänster som stärker den psykiska hälsan efter att ha bekantat mig med OmaStadi och sett hurdana idéer det röstats om tidigare. Jag skickade in en idé om ett ämne som är viktigt för mig och som jag skulle vilja ha mer av i Helsingfors”, berättar Emilia Kettunen som skickade in en idé till OmaStadi för första gången.


 Diagram: Antal idéer per tema

Totalt lämnades det in fler än 300 idéer som gäller motion utomhus för olika delar av Helsingfors. Motionsredskap för utomhusbruk och motionstrappor samt idrottsplaner och friluftsleder var populära teman. Förutom möjligheter till friluftsliv betonades också naturens mångfald i idéerna som relaterar till parker och grönområden. Det föreslogs fält, pollinerarvänliga blomängar och planteringar till olika delar av Helsingfors.

Stadsborna lämnade också in gott om idéer gällande upprustning av olika slags objekt och områden samt att öka trivseln. Dessutom inspirerade önskemål om och behov av invånarlokaler samt stadsdels- och kulturevenemang stadsborna till att lämna in idéer. Man kan bekanta sig med alla idéer på OmaStadi-sidan.

 Vad händer efter idéinsamlingen?

 Idéerna som lämnats in på webbplatsen omastadi.hel.fi utvärderas i relation till OmaStadi-kriterierna i november. Utvärderingarna med motiveringar kommer att publiceras på OmaStadi-webbplatsen i december.

 Efter utvärderingen inleds samutvecklingen där stadsborna får utveckla förslag som går till omröstning på basis av idéerna som uppfyller OmaStadi-kriterierna. En idé går endast till omröstning om ett förslag om den lämnas in på webbplatsen omastadi.hel.fi eller den kopplas till ett annat förslag. Förslagen utarbetas tillsammans med stadsborna och stadens experter i lokala verkstäder, under evenemang och på OmaStadi-webbplatsen. Ytterligare information om samutvecklingen finns på OmaStadi-webbplatsen.

I januari börjar idéerna utvecklas till förslag, och detta skede pågår hela våren fram till slutet av april. Efter samutvecklingen gör staden kostnadskalkyler för förslagen, och stadsborna får rösta på förslagen på hösten 2021.

På grund av den rådande pandemin kan det bli ändringar i tidtabellerna. Vi informerar om ändringar i tjänsten omastadi.hel.fi och på Helsingfors stads webbplats Hel.fi.

 Läs mer:

 OmaStadi

 Diagram: Helsingfors stads enhet för delaktighet och rådgivning.