Puotilan ala-asteen koulu är en av de första skolorna i Helsingfors som förverkligas enligt modellen för offentlig-privat samverkan.

Fullmäktige godkände bygg- och reparationsprojekt för skolor och daghem

Helsingfors stadsfullmäktige godkände planen för en nybyggnad som förverkligas i form av offentlig-privat samverkan för Puotilan ala-asteen koulu. Fullmäktige godkände dessutom ombyggnadsprojektet för Taivallahden peruskoulu och projektplanen för tillbyggnad av Oulunkylän ala-asteen koulu och ett nytt daghem.

Puotilan ala-asteen koulu är en av de första skolorna i Helsingfors som förverkligas enligt modellen för offentlig-privat samverkan. Byggnaden kommer i stadens ägo men projekteraren ansvarar för planeringen och byggandet och för underhållstjänsterna under en tidsperiod på 20 år. Staden ansvarar för finansieringen och betalar en serviceavgift till serviceproducenten. För byggnaden fastställs ett exakt skick som den ska ha då den överlåts till staden efter serviceperioden. Med detta arrangemang kan staden överföra risker till serviceproducentens ansvar. Fördelarna med modellen för offentlig-privat samverkan grundar sig till en stor del på riskhanteringens effektivitet och ändamålsenlig överföring av ansvaren.

Det befintliga skolhuset blev färdigt år 1967, och lokalerna i huset är inte längre tillräckliga för det ökande elevantalet. En ombyggnad av huset har inte heller ansetts vara totalekonomiskt lönsam. Den nya skolan får hälsosamma och ändamålsenliga lokaler, som bidrar till den nya läroplanens målsättningar och tryggar en bra och modern lärmiljö för barnen.

Maximipriset för byggkostnaderna för nybyggnaden är cirka 24 miljoner euro. Lågstadiet erbjuder lokaler för 530 elever och 70 barn i förskolegrupper, och ska enligt planerna öppna i augusti 2022. Skollokalerna tjänar också som möteslokal för invånarna i området . Målet är att förlägga arbetarinstitutets och idrottsföreningarnas verksamhet samt grundläggande konstundervisning till byggnaden.

Omfattande teknisk ombyggnad av Taivallahden peruskoulu

En omfattande teknisk och funktionell ombyggnad planeras för Taivallahden peruskoulus skolhus i stadsdelen Tölö. Projektet innebär att lokalerna moderniseras i linje med undervisningens krav, de hustekniska installationerna byts ut, energieffektiviteten förbättras och de skadade fasaderna, fönstren och yttertaket repareras. Också skolgården iståndsätts.

Byggkostnaderna uppgår till sammanlagt ca 33 miljoner euro. Byggarbetena inleds i augusti 2022 och blir färdiga hösten 2024. Efter ombyggnaden har skolan också småbarnspedagogiska förskolegrupper. Det enligt lokalerna dimensionerade elevantalet omfattar ca 780 elevplatser och 42 platser inom förskoleundervisningen.

Lågstadium och daghem under samma tak i Åggelby

Stadsfullmäktige godkände en till- och ombyggnad av Oulunkylän ala-asteen koulu och ett nytt daghem

Oulunkylän ala-asteen koulu fungerar nu på två verksamhetsställen, i huvudskolan på Djäknevägen och en filialskola i Grinddal på Otto Brandts väg. För huvudskolan har ett tillbyggnads- och ändringsprojekt planerats. I projektet placeras den nuvarande lågstadieskolan och ett nytt daghem i samma byggnad. Samtidigt kan man avstå från separata tilläggslokaler, då det nuvarande skolhuset byggs ut och i de befintliga lokalerna genomförs nödvändiga tekniska ändringar och lokaländringar.

Antalet barn i Åggelby ökar och de nuvarande lokalerna kommer därför inte att vara tillräckliga för det framtida elevantalet. Antalet finskspråkiga barn i lågstadieåldern beräknas öka i det nuvarande elevupptagningsområdet i Åggelby med ca 140 under åren 2020–2034. Också antalet barn i åldern för småbarnspedagogik ökar.

Maximipriset för byggkostnaderna för utbyggnaden av lågstadieskolan och det nya daghemmet är cirka 23 miljoner euro.

Före behandlingen av de egentliga ärendena gav borgmästare Jan Vapaavuori en lägesöversikt om hur coronavirusepidemin påverkar stadens ekonomi. En videoinspelning av fullmäktigesammanträdet finns på www.helsinkikanava.fi

Stadsfullmäktige sammanträder nästa gång den 10 juni 2020.

Stadsfullmäktige

De nyaste föredragningslistorna och protokollen