Fullmäktige diskuterade initiativ från ungdomar och kommuninvånare

Helsingfors stadsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 21 oktober initiativ från ungdomar och kommuninvånare. Dessutom godkände fullmäktige projektplanen för ombyggnad av Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten, och en ändring av stadens förvaltningsstadga.

Helsingforsungdomar i åldrarna 13–17 år kom under januari–juni i år med sammanlagt 29 initiativ. I dessa föreslogs bland annat sommarjobbsgaranti för ungdomar, kamratstödsgrupper i skolorna, fler papperskorgar i metron och övervakade injektionsrum.

Ungdomsrådet uppmärksammade i sitt yttrande om initiativen från ungdomar att antalet initiativ har minskat jämfört med fjolåret. Det kan bero på att även genomförbara initiativ inte nödvändigtvis leder till konkreta åtgärder. Största delen av ungdomarna känner inte heller till initiativsystemet.

Under hösten utvecklas ungdomarnas initiativsystem och kommunikationen kring detta inom kultur- och fritidssektorn. Initiativsystemet kommer att bli en del av den nya webbplatsen De Ungas Helsingfors, och det satsas på marknadsföring av initiativsystemet med hjälp av en presentationsvideo och en kampanj på sociala medier.

I början av året kom det in två initiativ från kommuninvånare, som båda hänförde sig till stadsmiljösektorn. Det ena gick ut på att pensionärerna ska beaktas vid detaljplaneändringar och planeringen av lokaler. I det andra föreslogs det att ön Yttre Hatten söder om Drumsö ska skyddas och att strandängarna vid havet på Drumsö ska fredas.

Grundlig ombyggnad av Grundskolan Norsens enhet vid Bangatan

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten. I skolhuset görs en omfattande teknisk och funktionell ombyggnad, som enligt projektplanen kostar 14 955 000 euro.

Grundskolan Norsen är en svensk enhetsskola för årskurserna 1–9. I byggnaden för Cygnaeus-enhetens verksamhetsställe ordnas grundläggande utbildning för 230 barn (årskurserna 1–4) och dessutom småbarnspedagogik för 50 förskolebarn. Elevantalet ökar inte i och med denna ombyggnad.

Skolhuset vid Bangatan färdigställdes 1910. Byggnaden, som är ritad av stadsarkitekt Karl Hård af Segerstad, är skyddad då den är arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull.

Det är meningen att ombyggnaden ska inledas i augusti 2022 och slutföras i maj 2024. För den tid ombyggnaden pågår överförs skolans verksamhet till tillfälliga lokaler i Eirastrandens paviljong. Den används för närvarande som tillfälliga lokaler för Tehtaankadun ala-aste.

Ändringar i stadens förvaltningsstadga med anledning av kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen

Stadsfullmäktige godkände också ändringar i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad med tanke på skötsel av uppgifter enligt lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och anställning i tjänsteförhållande utan offentligt ansökningsförfarande.

Arbets- och näringsministeriet har utsett Helsingfors stad till försöksområde för ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen under tiden 1.1.2021−30.6.2023. Under försöket kommer staden att svara för att de kunder som hör till försökets målgrupp erbjuds tjänster som arbets- och näringsbyrån normalt tillhandahåller och andra tjänster som främjar sysselsättningen.

Bland annat de arbetslösa arbetssökande som inte är berättigade till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning överförs på stadens ansvar. Dessutom kommer försöket att omfatta alla som är under 30 år liksom också alla arbetslösa med ett främmande språk som modersmål och de arbetssökande som deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Förvaltningsstadgan ändras så att det finns beredskap att sköta dessa uppgifter. På det ställe i förvaltningsstadgan som anger när någon kan anställas i tjänsteförhållande utan offentligt ansökningsförfarande infördes det som grunder tillsättande av en tjänst för en viss tid, nytt tillsättande av en tjänst på vissa grunder och omreglering av ett anställningsförhållande.


Stadsfullmäktige behandlade dessutom motioner väckta av ledamöter. En del av motionerna på föredragningslistan bordlades till fullmäktiges nästa sammanträde den 4 november.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.