Fullmäktige behandlade förslaget till Helsingfors stadsstrategi för fullmäktigeperioden 2021–2025

Fullmäktige behandlade 6.10. förslaget till Helsingfors stadsstrategi för fullmäktigeperioden 2021–2025. Stadsfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet på en vecka, och fortsätter behandlingen av strategin vid sammanträdet 13.10. Då är det meningen att rösta om de understödda klämmarna och motförslagen till strategiförslaget.

Stadsstrategin är utgångsläget för beredningen av fullmäktigeperiodens budget och ekonomiplan. Borgmästare Juhana Vartiainen presenterade sitt förslag till Helsingfors stadsstrategi 29.9.

Vidare godkände stadsfullmäktige detaljplaneändringen för den östra delen av Havsrastböle. Detaljplaneändringen gäller den östra delen av våningshusområdet från 1990-talet i Havsrastböle, Stor-Kallviksparken och grönområden i västra Kallvik, Grundvattenparken och Ullasparken samt gatuområden i bostadskvarteren.

Målsättningen är bl.a. att förtäta den existerande stadsstrukturen intill goda trafikförbindelser. Det planeras bostäder för ca 2000 nya invånare.

Bild: Jussi Hellstén