Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder.

Fullmäktige: Landskaps- och vårdreformen bör inte godkännas

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade vid sitt extra sammanträde den 4 april nästan enhälligt att riksdagen ska ges ett utlåtande enligt vilket den helhet med ett förslag till landskaps- och vårdreform som är under behandling i riksdagen inte bör godkännas. 

Med sitt utlåtande vill Helsingfors stad tydligt ta ställning till reformhelheten nu när detta för första gången är möjligt sedan förslagshelheten har avancerat till behandling i riksdagen. Fullmäktige bedömde i sitt utlåtande landskaps- och vårdreformen som en helhet och fäste avseende vid bland annat lagstiftningsriskerna, inrättandet av landskap, dessas uppgifter och de ekonomiska verkningarna. 

Reformens mål om mindre skillnader i hälsa och välfärd, jämlik tillgång till service och en tyglad kostnadsökning kommer enligt Helsingfors uppfattning inte att bli verklighet. Enligt fullmäktiges uppfattning har reformen omfattande konsekvenser för Helsingfors stads ekonomi och dessa ökar osäkerheten i kommunernas ekonomi under de kommande åren. 

Enligt Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori glömmer modellen med en jämntjock förvaltning städernas ökande betydelse och skillnaderna mellan områdena. 

Vårt nuvarande system, där städerna och kommunerna har omfattande befogenheter och uppgifter, är en del av grunden för vårt lands konkurrenskraft och framgång. Detta är också den riktning som världen är på väg i. Städernas betydelse betonas i och med urbaniseringen, sade borgmästare Jan Vapaavuori i sitt tal. 

Biträdande borgmästaren för social- och hälsovården Sanna Vesikansa behandlade i sitt tal sådant som är problematiskt i reformen, speciellt hur finansieringen ska räcka till och risken att tjänsterna splittras. 

Helsingfors har ett flertal gånger tagit ställning till problemen. Regeringen har pressat och emellanåt backat med varierande ställningstaganden, men speciellt vår huvudkritik har förbisetts, sade biträdande borgmästare Vesikansa. 

Föredragningslista 4.4

Mer information (på finska):

Stadsfullmäktiges meddelande till medierna

Stadsfullmäktiges beslutsmeddelande

Borgmästare Vapaavuoris tal

Biträdande borgmästare Vesikansas tal

DELA