Huvudstadsregionens samordningsgrupp  i Helsingfors stadshuset.

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset beslöt att fortsätta begränsningarna och rekommendationerna inom sitt område

Samordningsgruppen för coronaviruset drog vid sitt möte 10.12.2020 upp riktlinjer för fortsättandet av rekommendationerna och begränsningarna fram till 10.1.2021. Förlängningen av tiden för rekommendationerna och begränsningarna är en reaktion på hotet att epidemin sprids och att social- och hälsovården överbelastas. Rekommendationerna och begränsningarna är på viss tid, men tiden kan vid behov förlängas.

I huvudstadsregionen följer man dagligen med hur de gällande begränsningarna och rekommendationerna påverkar epidemiläget. De nu gällande begränsningarna och rekommendationerna som samordningsgruppen för coronaviruset beslöt om 26.11.2020 gällde ursprungligen till 20.12.  Dessutom har Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutat om begränsningar för publikevenemang som är i kraft till 18.12.2020. Nu förlängs giltighetstiden för dessa begränsningar och rekommendationer  så att de gäller till 10.1.2021. De föregripande riktlinjerna syftar till att klargöra städernas, sammanslutningarnas och företagens verksamhet mot slutet av året och hjälpa människorna planera sina aktiviteter. Riktlinjerna har tagits fram utgående den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av en övergripande bedömning.

Utöver Helsingfors, Esbo och Vanda inför också Grankulla begränsningar och rekommendationer enligt samordningsgruppens riktlinjer.

Samordningsgruppens beslöt 26.11.2020 om följande rekommendationer och begränsningar som fortsätter gälla till och med 10.1.2021.

Hobbyverksamhet 

All av kommunerna organiserad hobbyverksamhet (inklusive grundläggande konstundervisning) avbryts inomhus och all hobbyverksamhet för 20 år fyllda också utomhus.

Alla hobbyturer för 20 år fyllda på utomhusplaner ställs in. Hobbyverksamheten för dem som är under 20 år fortsätter utomhus under de turer som beviljats tidigare. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte. Nya turer beviljas inte.

Utomhusplanerna får användas av kommuninvånarna då de inte är reserverade för barnens och ungdomarnas hobbyverksamhet. Övervakningen och ungdomsledarnas närvaro på planerna har ökats. Omklädningsrum och servicebyggnader hålls stängda.

Skolgymnastik utövas utomhus och i skolans lokaler, inte i andra idrottslokaler.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Samordningsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller under tiden 30.11–10.1.2021.

Publikevenemang

Alla publikevenemang och allmänna möten inom- och utomhus förbjuds för en viss tid, dock så att allmänna evenemang och möten med högst 10 deltagare får ordnas, förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med anvisningarna 21.9.2020 från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL. Endast absolut nödvändiga evenemang med högst 10 deltagare kan ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem ska fjärruppkoppling utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna gäller under tiden 30.11–18.12.2020. Beslut i saken fattas 19.12.2020 av Regionsförvaltningsverket i Södra Finland.

Privata evenemang

Samordningsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att andra privata sammankomster eller familjeträffar inte ska ordnas. I begravningar eller minnesstunder bör enligt rekommendationen bara de allra närmaste delta.

Rekommendationen gäller 30.11–10.1.2021.

Offentliga lokaler

Alla för allmänheten öppna kundlokaler hålls fortsättningsvis stängda. Med det här avses t.ex. alla lokaler för inomhusidrott, kulturhus, museer och ungdomslokaler i städerna. Verksamheten vid arbetarinstituten avbryts. Också Högholmens djurgård håller stängt.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Också exempelvis den nödvändiga användningen av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av munskydd till mindre bemedlade fortsätter. Städerna bestämmer vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och hälsosäkert.

Samordningsgruppen rekommenderar fortsättningsvis starkt att privata aktörer ska stänga motsvarande idrotts- och fritidslokaler.

Biblioteken erbjuder begränsade tjänster, till vilka hör:

  • Hämtning av material från en hylla för reserverat material och från avgränsade urvals- och temahyllor vid automaterna.
  • Nödvändiga, snabba besök vid kundterminalerna.
  • Den primära serviceformen är förhandsreservering och självbetjäning vid automat.
  • Vid behov går det att få handledning och rådgivning vid betjäningsdisken.
  • Vid besök är det obligatoriskt med munskydd.

Begränsningarna gäller 30.11–10.1.2021. 

Utbildningen på andra stadiet

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier, yrkesläroanstalter) fortsätter i distansundervisning. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds bland annat dem som får specialundervisning och studerande med intellektuell funktionsnedsättning, liksom också studerande som av olika skäl får individuellt stöd.

Distansundervisningen började när den nya bedömningsperioden inleddes 3.12.2020 och fortsätter till 10.1.2021.

Huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset förbereder lokalt beslutsfattande

Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland inrättade den 10 september 2020 huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset. Målet för social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell är att stärka den gemensamma lägesbilden samt att samordna och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen som består av den högsta ledningen svarar utifrån den gemensamma lägesbilden för beredningen och samordningen av beslutsfattandet. Besluten fattas av varje aktör inom ramen för sin egen behörighet. Gruppen intensifierar det samarbete som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad bär ansvaret för organiseringen av gruppens verksamhet.

Läs mera:
Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors 
Helsingfors - aktuellt om coronaviruset
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona 
Helsingforskanalen

Foto: Heikki Nummi