Motion och idrott har hjälpt många att finna sin plats i Helsingfors.  Foto: Nilla Varpunen, Helsingfors stads materialbank.

Första helhetsöversikten på lokal nivå om invandrarnas integrering

Helsingfors stadskanslis färska studie är den första i sitt slag som behandlar invandrarnas integrering och levnadsförhållandena och livssituationen hos deras barn på den lokala nivån och som en helhet.

På grund av den internationella migrationen har andelen av populationen med utländsk bakgrund ökat snabbt i huvudstadsregionen. I Helsingfors bodde i början av år 2020 mer än hundratusen personer som har flyttat till Finland, eller barn till dem födda i Finland, vilket betyder att var sjätte helsingforsare har en utländsk bakgrund. I Helsingfors bor en fjärdedel av alla som har en utländsk bakgrund i hela Finland.

En stor del av invandrarna har integrerat sig väl i Finland och i Helsingfors. Särskilt personer med flyktingbakgrund och dels också familjemigranter har dock upplevt svårigheter särskilt med att finna sin plats på arbetsmarknaden. Tecken på att utsatthet och utanförskap hopar sig på samma personer och i samma områden har uppmärksammats.


Integrationen är en mångfasetterad och ofta asynkron process

Integrationen är en lång process. Under processens gång söker och finner invandraren sin plats i sitt nya domicilland och sin nya hemort. Integration sker på de strukturella, kulturella, sociala och identitetsmässiga planen. I den strukturella integrationen spelar placeringen på arbetsmarknaden en viktig roll. Särskilt många kvinnor är länge utanför arbetslivet. Att hitta ett permanent jobb är svårt för många personer med flyktingbakgrund. Det är vanligt att invandrarna har jobb som inte motsvarar deras utbildning.

En stor del av invandrarna har med tiden lärt sig finska eller svenska. Även annars har en del av de som flyttat till Finland anpassat sig eller till och med helt införlivat sig med den finländska kulturen. Nya språkliga och kulturella minoriteter har också bildats i Helsingfors.

De flesta invandrarna litar på de finländska sociala institutionerna och servicesystemen. Även till den infödda befolkningen riktas huvudsakligen stark tillit. Majoriteten av Helsingforsarna med utländsk bakgrund upplever sig vara en del av det finländska samhället. Å andra sidan upplever ganska få att de är finländare och att de är helt och hållet accepterade. Många har fortfarande få vänner och bekanta med finländsk bakgrund.

I framtiden är Helsingfors allt mångformigare

Varje land och stad har en egen migrationshistoria, och på grund av det, också en unik population med utländsk bakgrund. Upplevelserna av den demografiska utvecklingen, integrationen och de kulturella förändringarna är ändå likadana i Helsingfors som i andra stora nordeuropeiska städer.

Det är viktigt att den positiva integrationen stöds genom ändamålsenliga åtgärder i rätt tid. I den lokala integrationspolitiken är det väsentligt att hitta de ställen och situationer där ett reellt inflytande kan uppnås med inhemska krafter. Även i fortsättningen behövs uppföljningsdata om integrationen av invandrare och levnadsförhållandena hos personer med utländsk bakgrund.

I framtiden är det allt svårare att kategorisera befolkningen i personer med finländsk bakgrund och personer med utländsk bakgrund samt i dem som talar inhemska språk och dem som talar utländska språk. Andelen personer med utländsk bakgrund i Helsingfors befolkning ökar särskilt i de yngre åldersklasserna. Många av invandrarnas barn håller nu på att övergå från utbildningen till arbetslivet. Invandrarnas andel av de äldre i Helsingfors ökar likaså. I huvudstaden finns allt fler sätt att vara finländare och helsingforsare.

Helsingfors är en multietnisk, mångspråkig stad med ett flertal religioner. Den internationella migrationen har en stor betydelse för utvecklingen i hela huvudstadsregionen. Invandrarnas integration i Helsingfors påverkar hela det finska samhällets framtid.

Studien grundar sig huvudsakligen på undersökningar av statistiska material, som har utförts bland annat på Helsingfors enhet för stadsforskning och statistik. Studien har färdigställts innan coronaviruspandemin spridde sig till Finland.

Läs mer:

Integrationen i staden Helhetsbild av befolkningen med utländsk bakgrund i Helsingfors år 2020 (Pdf, på Finska)

Integrationen i staden. Helhetsbild av befolkningen med utländsk bakgrund i Helsingfors år 2020 (Issuu-publikation, på Finska) 

Sammanfattning av studien
(Pdf, på Svenska)

Helsingfors för invandrare

Upplysningar:

Specialforskare Pasi Saukkonen, tfn 09 310 36405, e-mail: pasi.saukkonen(at)hel.fi

Foto: Nilla Varpunen, Helsingfors stads materialbank.