Foto: Jussi Hellsten

Företagsaspekter synliga i beslutsfattandet

De beslut som staden fattar påverkar ofta direkt eller indirekt verksamheten i företag. Med bedömning av företagskonsekvenser avses att konsekvenserna av besluten för företag har beaktats och att besluten fattas med vetskap om dessa konsekvenser. Bedömningen av företagskonsekvenser betyder dock inte att besluten alltid fattas enbart på företagens villkor.

Stadens beslut påverkar inte bara invånarna utan också företag. Staden har testat hur det mer systematiskt än tidigare kan utredas i förväg vilka konsekvenser besluten har för företag – och därigenom också bland annat för jobben.

Ett försök med bedömning av företagskonsekvenser har genomförts vid några av stadens förvaltningar.

Verkställande direktör Anne Kangas vid vårdhemmet Päiväkumpu säger att det har varit ett nöje att se hur väl konsekvensbedömningen har tagits emot.

– Vi har kunnat sparra varandra vid gemensamma verkstäder, och atmosfären har varit superb, uppger Kangas.

Verkstäderna har haft representanter för företag och för staden, och en servicedesigner har också varit med och bearbetat bedömningsmodellen. 

Kangas anser det vara viktigt att de som fattar besluten är medvetna om vilka konsekvenserna blir.

– Det här innebär dock inte att beslut om olika angelägenheter fattas bara på företagens villkor. Däremot är det fråga om att beakta företagsaspekten vid beslutsfattandet.

När staden inleder något stort projekt, kan bland annat företag få yttra sig i syfte att minimera de dåliga konsekvenserna och stärka de goda.

Kangas vill i god tid få höra om exempelvis kommande konkurrensutsättningar och ändringar i användningen av servicesedlar, likaså om planläggningen och trafikregleringar i närheten av företagets verksamhetsställen.

Information om sådant har enligt Kangas getts förtjänstfullt också tidigare, men hon tror att företagens verksamhetsmöjligheter förbättras ytterligare i framtiden, när beslutsfattandet blir allt mer genomtänkt.
 

Verkställande direktör Anne Kangas vid vårdhemmet Päiväkumpu betonar att det är viktigt att staden fattar beslut med vetskap om vilka företagskonsekvenserna blir.

 

Stor nytta av systematiken

Direktör Pia Pakarinen vid handelskammaren anser att det absolut finns fördelar med bedömningen av företagskonsekvenser. För det första tillämpas bedömningen systematiskt på alla beslut som uppfyller de överenskomna kriterierna. Bedömningarna görs också i tillräcklig god tid – innan ärendena är avgjorda.

– Med hjälp av konsekvensbedömning skulle exempelvis förra sommarens rabalder om möblerna på restaurangernas uteserveringar ha kunnat undvikas. Konsekvenserna av tjänstemännens eller politikernas beslut behöver inte redas upp i medierna utan systematiskt tillsammans i förväg.

Pakarinen påpekar att det inte nödvändigtvis är lätt att bedöma konsekvenserna av besluten – i synnerhet inte om företagens handlingssätt är obekanta.

– Bedömning av företagskonsekvenser innebär inte att besluten alltid är de bästa möjliga från företagens synpunkt. Men konsekvenserna för företagen har beaktats och de som fattar besluten är medvetna om konsekvenserna.

Pakarinen har i bedömningsverkstäderna märkt hur nyttigt det är att tala om saker i förväg.

– Om tjänstemännen bereder ärendena ensamma, blir alla aspekter inte nödvändigtvis noterade och konsekvensen av varje beslut går inte heller att förutse.

Hon anser att det inte är risk att bedömningen ökar byråkratin: modellen har gjorts verkligt lätt. Däremot minskar bedömningen mängden negativ respons som eventuellt kommer fram senare.

Direktör Pia Pakarinen vid handelskammaren har i verkstäderna för bedömning av företagskonsekvenser märkt hur nyttigt det är att tala om saker i förväg.

 

Snabb ombyggnad av Stora Robertsgatan

Projektchef Tomas Palmgren på stadens byggnadskontor har varit med om att utreda hur den ombyggnad som i sommar inleds på Stora Robertsgatan påverkar företagarna i området.

– Vid Stora Roban finns det ett femtiotal företag, och största delen av dem är ganska små butiker eller restauranger, berättar Palmgren.

Efter att ha hört dem försöker byggnadskontoret ordna byggarbetena så att de så lite som möjligt stör företagarna i området och dem som bor där.

Företagen har hoppats att ombyggnaden ska ske så snabbt som möjligt och att företagen ska kunna nås smidigt också under byggtiden.

Man har väntat på att området ska byggas om. Gatan har upplevts som trång, oredig och delvis nedsliten.

– Träden har vuxit så att de skuggar för mycket och täpper till gatuvyn. Beläggningen är ställvis i dåligt skick, likaså stadsmöblerna.

Palmgren berättar att det är meningen att Stora Roban genom ombyggnaden ska ändras till en trivsam och fungerande handelsgata. Ombyggnaden pågår i ungefär ett år och leder inte till några kostnader för företagen. Kommersen kan visserligen minska under byggtiden.

Vid bedömningen av företagskonsekvenser har tidsschemat för ombyggnaden behandlats, likaså bland annat trafiken med motorfordon, som är stor på Stora Robertsgatan trots att det är fråga om en gågata.

Projektchef Tomas Palmgren vid byggnadskontoret har varit med om att utreda hur den ombyggnad som i sommar inleds på Stora Robertsgatan påverkar företagarna i området.

 

Tillfälle att yttra sig så tidigt som möjligt

Enhetschef Santtu von Bruun vid Helsingfors stadskanslis näringslivsavdelning påminner att företagen har ett enormt inflytande på stadens livskraft: de sysselsätter folk och betalar skatter.

– Det är viktigt att företagen är framgångsrika och konkurrenskraftiga. Stadens beslut har jättestor betydelse för vilka möjligheter företagen har att bli framgångsrika här. Det är viktigt att få mer information om vilka konsekvenser besluten har, säger han.

Utvecklingschef Minna Maarttola framhåller i sin tur att bedömningen av företagskonsekvenser går ut på att anpassa olika intressen till varandra. Vissa beslut kan för en del företag ha positiva konsekvenser, men samtidigt negativa för vissa andra.

Bedömningen av företagskonsekvenser leder i varje fall till att besluten fattas med vetskap om deras konsekvenser.

– Det lönar sig att bedöma företagskonsekvenserna så tidigt som möjligt, för då går det att påverka det ärende som är under beredning, säger Maarttola.

Hon påpekar att det är speciellt viktigt att försöka minimera de negativa konsekvenserna, men att det samtidigt är meningen att ägna uppmärksamhet åt att stärka det som är positivt.

Exempelvis på Stora Robertsgatan innebär det här att ombyggnaden inte får dra ut på tiden och att gatan görs trivsam med uteserveringar och öppna vyer.

Bedömningen av företagskonsekvenser går ut på att anpassa olika intressen till varandra, framhåller utvecklingschef Minna Maarttola vid stadskansliets näringslivsavdelning.

 

När behövs bedömning av företagskonsekvenser?

Under försöket utarbetades en verksamhetsmodell för bedömningen av företagskonsekvenser i samarbete mellan staden, Helsingforsregionens handelskammare och Helsingin yrittäjät ry. Modellen har utifrån responsen utvecklats så att den fungerar allt bättre.

Till modellen hör ett frågebatteri, där det bland annat utreds hur många företag och jobb ett beslut påverkar och om beslutet till exempel kan ha konsekvenser för företagsverksamheten i framtiden.

Modellen har testats hösten 2015 på ärenden under beredning vid stadsplanerings‑, fastighets- och byggnadskontoret. Målet är att etappvis etablera modellen som en del av den normala verksamheten vid stadens olika förvaltningar och senare också i stadens nya organisationsmodell 2017.

I hurdana ärenden behövs det bedömning av företagskonsekvenser?

Minna Maarttola säger att bedömning behövs åtminstone när omfattande åtgärds- och utvecklingsprogram planeras.

Konsekvensbedömning är på sin plats också när företagsverksamhet regleras, exempelvis i anvisningar för uteserveringar. Också vissa detaljplaner och omdisponeringar i byggnader är exempel på ärenden som hör till bedömningen av företagskonsekvenser, liksom också omfattande konkurrensutsättningar.

 

Mer information

Beslutshandlingar (på finska)

Video om företagsaspekter i beslutsfattandet (på finska)
 

(Text: Kirsi Riipinen)