Mall of Tripla. Foto: Andy Ngo

Företag trivs allt bättre i Helsingfors – planläggningen, tomtärenden och responssystemet borde förbättras

Ur företagens perspektiv är Helsingfors styrkor stadens företagsrådgivningstjänster, elektroniska ärendehantering, marknadsföringssamarbete och sysselsättningstjänster. Däremot fick särskilt planläggnings- och tomtärenden samt responssystemet kritik, men de har ändå förbättrats något jämfört med föregående enkät. Resultaten framgår ur en omfattande telefonintervjuundersökning med tusen företag som Taloustutkimus Oy genomfört på uppdrag av Helsingfors stad.

Syftet med undersökningen var att utreda företags åsikter beträffande stadens näringspolitik, stadens inställning till företag och företagens belåtenhet med Helsingfors som läge. Dessutom erbjuder undersökningen information om företags rekryterings-, flytt- och expanderingsavsikter samt tillgången till lämplig arbetskraft.

Företagens vitsord för staden förbättrades något

Trots den utmanande pandemisituationen är resultaten från 2020 aningen bättre än resultaten från motsvarande undersökningar som genomfördes 2018 och 2016.

”I en värld som återhämtar sig efter coronaviruset kommer konkurrensen mellan städerna att bli allt hårdare. En nyckel till Helsingfors framgång är hur bra vi lyckas med att locka hit företag och kompetent arbetskraft. I framtiden måste Helsingfors stå ut som ett ännu bättre alternativ med sin positiva attityd till företag. Undersökningens resultat visar att vi går i rätt riktning, även om det ännu finns mycket kvar att göra”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Företagens villighet att rekommendera staden har minskat något. Ur företagens perspektiv är de viktigaste orsakerna att rekommendera Helsingfors de stora marknaderna och kundpotentialen, det centrala läget och kollektivtrafiken. Däremot var den allmänna pris- och kostnadsnivån den vanligaste faktorn som minskade villigheten att rekommendera staden. Tillståndsprocesserna ansågs också vara långsamma, stela och svåra att förstå.

”Att förstå företagens behov, åsikter och förväntningar samt att kommunicera om stadens verksamhet är nyckeln till kontinuerlig utveckling av företagens verksamhetsmiljö. I fortsättningen kommer vi att fästa särskild uppmärksamhet vid hur företag uträttar sina ärenden med staden”, konstaterar näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Företag inom ICT-, finans-, försäkrings- och fastighetsbranschen är nöjdast med Helsingfors

Inom transport-, lagrings- och industrisektorn fanns det mest missnöjda undersökningsdeltagare. Företag inom handelsbranschen som är viktiga för stadens sysselsättning var också mer kritiska än genomsnittet. Företagen inom turism- och hotellbranschen var mer missnöjda än tidigare, vilket också förklaras av coronakrisen. Viljan att rekommendera Helsingfors var störst inom ICT-, finans-, försäkrings- och fastighetsbranschen.

44 procent av företagen planerade att flytta eller expandera. De som planerar att flytta söker i första hand nya lokaler inom Helsingfors, men en tredjedel av dessa företag tittar också på områden utanför Helsingfors.

”Nio av tio företag är intresserade av att samarbeta med Helsingfors stad. Under coronaperioden har företagsnätverkens betydelse framhävts mer än tidigare. Det här är ett tydligt tecken för oss på att vi ska stärka dialogen och samarbetet ytterligare med företag och andra aktörer inom ekosystemet för tillväxtföretag”, säger Rinkineva.

Företagen är särskilt intresserade av forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete med staden. Under kommande år kommer staden särskilt att satsa på forsknings- och studerandeledd företagsverksamhet i det inledande skedet genom att utveckla förinkubator- och inkubatorverksamhet tillsammans med Helsingfors högskolor. Man håller också på att starta inkubatorer och innovativa koncentrationer, hubbar och tjänster som accelererar företagarskap inom olika sektorer. Dessutom främjas företagens produktutveckling och nya möjligheter för affärsverksamhet av stadens hela tiden växande roll som en försöks-, utvecklings- och innovationsmiljö riktad till företag. Staden ökar också anskaffningar som stöder innovationer. Intervjudeltagarna tror också att stadens åtgärder kan påverka företagens framgång.

Bakgrundsinformation

Helsingfors stads företagsundersökning genomfördes av Taloustutkimus Oy som intervjuer under perioden 29.9–3.11.2020. Stadens företagsintervjuundersökning är det mest omfattande materialet som är tillgängligt om Helsingforsföretags representanters åsikter och kundupplevelser. Intervjuerna genomfördes genom subjektivt urval. Totalt deltog fler än tusen företag i intervjuerna.