Vuxna motionärer i soligt väder.

Fick du inbjudan till Huvudstadsregionens välfärdsenkät?

I början av Mars 2021 samlar Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer gemensamt in kunskap om sina invånares levnadsförhållanden, hälsa och välbefinnande. Samtidigt samlar man in idéer om hur den service som stöder folks välbefinnande kunde förbättras. En enkät skickades till ca. 25 000 tjugoåringar eller äldre i Huvudstadsregionen, slumpmässigt utvalda ur Befolkningsdatasystemet.

Varje deltagare i enkäten representerar invånarna i sitt eget område. Genom att svara kan man medverka till att även andra människor i en liknande livssituation som ens egen kommer till tals. Den kunskap som enkäten ger kan i framtiden vara till nytta inom beslutsfattande om välfärd i Huvudstadsregionen. 

Man kan tryggt besvara enkäten. Svaren behandlas konfidentiellt under iakttagande av sekretessplikt och dataskyddslagstiftningen. Enkätens syfte är att få fram kunskap på befolkningsnivå, inte på individnivå.

Läs mer:

Huvudstadsregionens välfärdsenkät


Bild: Jussi Hellsten © Helsinki Marketing.