Fortsatt livligt på fastighetsplaceringsmarknaden i Huvudstadsregionen

Huvudstadsregionen har en stark ställning på den finländska fastighetsplaceringsmarknaden. År 2019 gjordes 62 procent av fastighetsaffärerna i Finland i Huvudstadsregionen. I synnerhet de affärer som gällde kontors- eller affärsfastigheter var koncentrerade till Huvudstadsregionen.

Detta framgår av Toimitilat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2019/2020, en publikation sammanställd av Enheten stadsforskning och -statistik vid Helsingfors stadskansli i samarbete med fastighetsdatafirman KTI Kiinteistötieto OY.

I Finland var 2019 redan det fjärde året å rad av livlig fastighetshandel, med en sammanlagd omsättning om ca. 6,3 miljarder euro. Ändå blev totalvolymen klart mindre än under de två föregående åren, då den var rekordartad. Att volymen minskade beror dock icke på att efterfrågan från placerare skulle ha minskat, utan snarare på att utbudet blivit knappare.

Av dessa fastighetsaffärer gjordes 62 procent i Huvudstadsregionen. Köparna och säljarna var både från Finland och utlandet. De utländska placerarnas andel av samtliga fastighetsaffärer i Finland år 2019 var ca. 45 procent.

Det som lockar utländska placerare i Huvudstadsregionen är att regionen är tillräckligt stor, att befolkningen växer och att ekonomin är stark. Många internationella investerare, i synnerhet de som koncentrerar sig på riskfriare placeringar, bedömer att Huvudstadsregionen är det enda tänkbara investeringsobjektet i Finland.

Av den totala kontorslokalsarealen i Finland ligger omkring 45 procent i Huvudstadsregionen. Mätt i penningvärde är andelen ännu mycket större, uppskattningsvis upp till 65 procent. Även till medelstorleken är fastighetsplaceringsobjekten större i Huvudstadsregionen än i övriga Finland, då såväl kontors- och köpcentrums- som hotellfastigheterna är större här än i övriga Finland.

Hög nyttjandegrad i de bästa kontorslokalsområdena, och hyrorna stiger

Den positiva ekonomiska utvecklingen de senaste åren har stärkt hyresmarknaden för lokaler. I synnerhet i de bästa kontorszonerna och -objekten i Huvudstadsregionen tenderar hyrorna stiga, och det har också nyttjandegraden gjort. De dyraste kontorslokalerna i Huvudstadsregionen ligger i stadsdelen Gloet i Helsingfors stadskärna, nämligen på Alexandersgatan, Norra Esplanaden och dessas tvärgator.

Vartefter lokalerna i stadskärnan fyllts och hyrorna stigit har efterfrågan ökat även i närliggande och andra viktiga kontorszoner, till exempel i Kampen och Gräsviken. Tomma lokaler finns det däremot till exempel i Sockenbacka, Vallgård och Sörnäs. Nya kontorslokaler färdigställdes det sammanlagt 120 000 kvadratmeter av år 2019.

I Helsingfors som helhet är nyttjandegraden för kontorslokaler ägda av stora fastighetsplacerare ca. 85 procent enligt KTI:s databas.

Intensivt byggande har ökat utbudet på affärslokaler i Huvudstadsregionen

Hyresmarknaden för affärslokaler kännetecknas nu av starkt ökande utbud samtidigt som växande webbhandel och förändrat konsumentbeteende förändrar minuthandeln. Nyttjandegraden för affärslokaler är ändå fortfarande klart högre i Huvudstadsregionen än i övriga Finland. I Helsingfors var affärslokalernas nyttjandegrad 95 procent i september 2019.

Affärslokalsbyggandet i Huvudstadsregionen har varit ovanligt livligt de senaste åren. År 2019 var kulmen på senaste byggboom, med sammanlagt 160 000 kvadratmeter nya affärslokaler färdigställda för uthyrning. Störst av de färdigställda byggprojekten var nya megaköpcentret Mall of Tripla i Böle, med sammanlagt 85 000 kvm affärslokaler.

Den växande besöksnäringen och en stark efterfrågan på placeringsobjekt i Huvudstadsregionen lockar även dem som placerar i och utvecklar hotellfastigheter. Utbudet på hotell växer starkt, och det uppstår nya hotell både genom nybyggen och att gamla kontorsbyggnader får nytt bruksändamål. Dessutom blir utbudet mångsidigare genom att det kommer in nya operatörer och nya slags övernattningskoncept på marknaden.

Mera om temat:

Länk till publikationen (på finska)

Kaleva, Kumpula, Rantanen, Soutamo: Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2019/2020