Kalasatama rakentuu

Ett nytt BM-program styr boendet och markanvändningen i Helsingfors under de kommande fyra åren

Helsingfors mål för bostadsproduktionen stiger med tusen bostäder 2023. Betydelsen av kompletteringsbyggande betonas i och med att stadsförnyelsen ger tre bostadsområden ny livskraft. Hitas-systemet kommer att ersättas med en ny modell för rimligt prissatta ägarbostäder.

I Helsingfors styrs den långsiktiga planeringen av boendet av ett genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet). Helsingfors stadsfullmäktige godkände det nya BM-programmet under sitt möte 11.11.2020. I BM-programmet fastställs det hur många och vilken typ av bostäder som ska byggas i Helsingfors under de kommande fyra åren.

Målet är att det ska byggas 7 000 nya bostäder i Helsingfors fram till 2022. Från och med 2023 höjs målet till 8 000 bostäder per år. Målet för stadens egen bostadsproduktion är 1 500 bostäder per år fram till 2022 och 25 procent av den realiserade bostadsproduktionen från och med 2023.

”En av de viktigaste uppgifterna för Helsingfors stads beslutsfattare är att se till att det finns tillräckligt med rimligt prissatta bostadsalternativ i Helsingfors för varierande livssituationer för både dem som redan bor här och de tusentals nya invånarna som kommer att flytta till Helsingfors under de närmaste åren. I en hållbar stadsutveckling ingår också att ta hand om staden på ett heltäckande sätt – att också de äldre stadsdelarna hålls med i utvecklingen. Jag tycker att det nya BM-programmet svarar bra på de här utmaningarna”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Stadsförnyelsen ger bostadsområdena ny livskraft

Inom ramen för BM-programmet kommer Helsingfors att inleda en ny modell för stadsförnyelse med syftet att ge bostadsområdena ny livskraft på ett heltäckande sätt som överskrider stadens sektorsgränser. Stadsförnyelseområdena under denna programperiod är Malmgård-Gamlas, Malm och Mellungsby.

I Helsingfors stadsstrategi har antecknats målet att uppnå en ställning som ett europeiskt toppexempel på förebyggande av bostadsområdenas segregation. Stadsförnyelse är ett redskap som Helsingfors använder för att genomföra detta strategiska mål och därmed möjliggöra stadsdelarnas jämlikhet och välfärd.

Målet är att det ska byggas en tredjedel fler bostäder på stadsförnyelseområdena fram till 2035. Fördelningen av upplåtelse- och finansieringsform för områdenas bostadsbestånd ska utvecklas mot stadens mål för upplåtelse- och finansieringsformer.

Hitas-systemet ersätts i mitten av programperioden

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag att inleda beredningen av en modell som ska trygga rimligt prissatt ägarboende på olika bostadsområden i Helsingfors. Målet med beredningen är att avskaffa det nuvarande Hitas-systemet och ersätta det vid mitten av programperioden.

Enligt målet för bostädernas upplåtelse- och finansieringsformer borde 30 procent av bostäderna som byggs från 2023 vara långtidsreglerade Ara-hyresbostäder (varav 500 studerande- och ungdomsbostäder), 20 procent borde vara bostäder av mellanformstyp, och 50 borde vara oreglerade ägar- och hyresbostäder. Av dessa kommer staden att själv låta bygga 250 ägarbostäder på områden där det inte annars uppstår något ägarbostadsbestånd.

Hälften på nya områden, hälften kompletteringsbyggande

I BM-programmet fastställs det också att en tillräcklig andel av familjebostäder ska tryggas av produktionen av ägarbostäder. I den oreglerade produktionen av ägarbostäder i höghus kommer i genomsnitt 40–50 procent av tomtens bostadsbyggnadsrätt att genomföras som familjebostäder. Av motiverade skäl kan man avvika från målet på områden där antalet familjebostäder redan är tillräckligt.

50 procent av bostadsproduktionen kommer att genomföras på nya bostadsområden och 50 procent som kompletteringsbyggande. Under de kommande åren är de viktigaste bostadsbyggnadsobjekten i Fiskehamnen, Västra hamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungseken och området kring Malms före detta flygplats.