Lammassaari

Enkätsvarare berömde Helsingfors funktionalitet som boendeort

Hösten 2019 frågade staden invånarna i Helsingfors vilka saker som fungerar bra i Helsingfors och vad som kunde förbättras. Svararna i enkäten Helsingforsbarometern berömde i synnerhet tryggheten och den internationella dimensionen i Helsingfors, och att staden utvecklas åt ett bra håll.

Helsingfors är mera trygg och utvecklingsinriktad än kreativ och skoj

Helsingfors har formulerat föresatsen att vara världens bäst fungerande stad, med de bästa förutsättningarna för bra urbant liv. Helsingforsbarometern är ett sätt för staden att regelbundet ta pulsen på hur funktionell invånarna tycker deras stad är. Omkring fyra av fem svarare tyckte att Helsingfors funkar bra eller mycket bra.

Skilt för sig ställdes också frågan vilka egenskaper av ett antal givna som bäst beskrev Helsingfors. De alternativ som nämndes mest var ”trygg”, ”utvecklas åt ett positivt håll”, ”internationell”, ”naturnära”, samt ” jämlik, likställd”. De egenskaper som svararna minst upplevde som beskrivande för Helsingfors var ”kreativ, innovativ” och ”rolig”.

Svararna någorlunda benägna att rekommendera Helsingfors som boendeort

Svararna fick också ge sin åsikt om hur sannolikt de skulle rekommendera Helsingfors som boendeort. Utgående från den frågan beräknades ett rekommendationsindex för Helsingfors. Indexet fick värdet 18, vilket kan ses som ett någorlunda resultat. Ett värde över 20 ses som ett gott resultat, och allt över 40 betraktas som utmärkt. Till saken hör att rekommendationsindexet också kan vara negativt.

Helsingforsbarometer två gånger om året

Man fick svara på enkäten på finska, svenska eller engelska, och svaren insamlades både genom telefonintervjuer och som öppen webbenkät. Sammanlagt gjordes 1 060 telefonintervjuer, och webbenkäten besvarades av 2 158.

Det är meningen att i framtiden genomföra enkäten, som nu genomfördes för första gången, två gånger om året. Enkätresultaten kommer att utnyttjas i uppföljningen av hur Helsingfors stadsstrategi efterlevs och för att utveckla staden.

Läs mer:
Helsingforsbarometern: Invånarna upplever att staden fungerar bra
Artikel i webbtidskriften Kvartti 3.2.2020. (på finska)
https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/helsinki-barometri-asukkaat-kokevat-kaupungin-hyvin-toimivaksi

Foto: Jussi Hellsten, Helsingfors stad

DELA