Detaljplanereserven, som är en förutsättning för bostadsproduktionen, växte i huvudstadsregionen

Detaljplanereserven, som garanterar bostadsproduktionen, har vuxit i huvudstadsregionen under 2010-talet. Det fanns drygt 7,7 miljoner kvadratmeter våningsyta i outnyttjad byggrätt i regionens gällande detaljplaner vid ingången av 2018. Detta är 1,2 miljoner mer än år 2011. Under 2017 ökade reserven i huvudstadsregionen med mer än 200 000 kvadratmeter vy. Bostadsproduktionens raska takt i huvudstadsregionen har åtminstone inte än minskat på bostadsreserven.

Flervåningshusreserven i Esbo har nästan fördubblats från år 2011 till 2018. Men största delen av reservens absoluta tillväxt skedde i Helsingfors, där flervåningshusreserven ökade med ca 900 000 kvadratmeter vy. Som helhet har bostadsreserven minskat i Vanda i fjol, även om flervåningshusreserven även i Vanda var större vid ingången av detta år än i början av årtiondet. Huvudstadsregionens bostadsreserv har under 2010-talet helt och hållet dominerats av flervåningshus jämfört med småhusreserven.

I det nyaste numret av Trender i Helsingforsregionen granskas detaljplanereserven för boende i huvudstadsregionen. Publikationens fokus ligger på specialsakkunig Heikki Levolas, från Helsingforsregionens miljötjänster, artikel om ämnet.

Folkmängden, bostadspriserna och sysselsättningen har stigit i Helsingforsregionen

Det framgår även i Trender i Helsingforsregionen att det enligt förhandsuppgifter bodde ca 1 479 230 personer i huvudstadsregionen i slutet av mars. I januari–mars ökade befolkningen med 4 140 personer, dvs. 4 % mer än under motsvarande tidsperiod föregående år. Samtidigt ökade befolkningen i KUUMA-kommunerna mer än förut, med 520 personer från huvudstadsregionen.

Under början av året har priset på äldre lägenheter i flervåningshus fortsatt stiga, i synnerhet i Helsingfors och Esbo – en ökning på cirka fyra procent jämfört med föregående år. Dessutom ökade antalet arbetstagare i Helsingforsregionen under januari–mars och sysselsättningsgraden steg till 72,5 procent. Antalet arbetstagare ökade särskilt i bygg- och utbildningsbranschen.

Ökad tillväxt av flygpassagerare

Passagerarmängden vid Helsingfors–Vanda flygplats ökade åter i januari–mars med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet passagerare var 4,7 miljoner i början av året. Tillväxten har tydligt ökat under det senaste året. Fyra femtedelar av flygen är internationella. Även antalet övernattningar ökade i januari–mars med elva procent i Nyland, jämfört med föregående år. Enligt prognoserna håller sig tillväxten ungefär på samma nivå.

Trender i Helsingforsregionen är en aktuell översikt över utvecklingen i regionen, som utkommer fyra gånger per år. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt i en webböversikt, där regionens utveckling beskrivs med hjälp av indikatorer om regionekonomi, bostadsmarknaden, marknaden för affärslokaler, välfärd, trafik och miljö, arbetsmarknaden och befolkningen.

Mer information:

forskare Jenni Erjansola, tfn. 040 334 1741, e-post: jenni.erjansola(at)hel.fi

Publikation:

Trender i Helsingforsregionen 2/2018, pdf-publikation (på finska)

Trender i Helsingforsregionen, webbplats