De som flyttar till Helsingforsregionen har lägre inkomst än de som redan bor där

Just nu är Helsingforsregionen ett utpräglat inflyttningsområde i Finland. Flyttningsrörelse inverkar starkt även på regionekonomi, i och med att det mångsidiga kunnande inflyttarna besitter skapar nytt kunskaps-, socialt och kulturellt kapital. Detta främjer spridning och tillämpande av teknisk-ekonomiska och samhälleliga innovationer i inflyttningsområdet. I och med inflyttarna skärps konkurrensen om jobben, och de som bor i området får en impuls att specialisera sig på mera krävande och produktiva uppgifter. Därmed leder flyttningsrörelse och i synnerhet invandring enligt forskningen till att inkomstnivån stiger bland dem som sedan gammalt bott i området. Inflyttare har därmed en stor inverkan på arbetsmarknadsdynamiken i regioner.

Fenomenet kan också skönjas i Helsingforsregionen. De som flyttar hit när de ännu inte fyllt 30 har vid flyttningen lägre inkomstnivå än sina jämnåriga bland dem som redan bor i regionen. Men inom några år från flyttningen är de nya invånarnas inkomstnivå redan lika hög eller högre än de övriga jämnårigas. Även för dem som flyttar till regionen som över trettio stiger inkomstnivån förhållandevis snabbt, men hålls ändå lägre än bland de jämnåriga som bott här tidigare. Bland dem som flyttar från Helsingforsregionen till övriga Finland utvecklas inkomstnivån sämre än bland dem som flyttar till Helsingforsregionen eller som bott här från förut, oavsett åldersgrupp.

Detta framgår av senaste numret av Trender i Helsingforsregionen, där blickpunktsartikeln presenterar Seppo Laaksos undersökning (ännu i finslipningsskedet), som handlar om hur personer som flyttar till Huvudstadsregionen anpassar sig till arbets- och bostadsmarknaden i Helsingforsregionen och övriga Nyland.

Produktion och godstrafik fortsatte öka

Trender i Helsingforsregionen avslöjar också att produktionen i Helsingforsregionen i april-juni 2018 var på drygt 3 procent högre nivå än ett år tidigare, och att mängden hanterat gods vid järnvägsstationerna i Helsingfors nästan fördubblades under samma tid. Även sysselsättningsläget i regionen blir bättre: I april-juni 2018 var sysselsättningsgraden bland 15-64-åringar uppe i 74,8 procent.

I april-juni 2018 fick Helsingforsregionen ett utländskt flyttningsöverskott om ca. 1 460 personer. Enligt förhandsuppgift var det 640 färre än ett år tidigare, beroende på att antalet immigrerade minskade samtidigt som antalet emigrerade växte.

Webbtidskriften Trender i Helsingforsregionen utkommer fyra gånger om året med aktuell information om utvecklingen i regionen. Uppgifterna uppdateras undan för undan på webbplatsen, där regionens utveckling beskrivs med hjälp av indikatorer för regionekonomi, bostads- och lokalmarknad, välfärd, trafik och miljö, arbetsmarknad samt befolkning.

Trender i Helsingforsregionen, webbplats på svenska.

Mera om ämnet:

utredare Jenni Erjansola, +358 9 310 36365, jenni.erjansola(at)hel.fi

Publikation:

Helsingin seudun suunnat 3/2018, pdf-publikation.