De internationella placerarnas roll växer på fastighetsinvesteringsmarknaden i Huvudstadsregionen

Under de tre första kvartalen 2018 gjorde utländska placerare nästan två tredjedelar av affärerna på fastighetsinvesteringsmarknaden i Finland. De som placerade i fastigheter intresserade sig i synnerhet för Huvudstadsregionen, där över 60 procent av fastighetsaffärerna i Finland gjordes det året. De internationella fastighetsplacerarnas intresse särskilt för Finland berodde på att nettoavkastningen var lite högre och den ekonomiska utvecklingen lite bättre än i jämförbara länder, att den ekonomiska cykeln släpade lite efter många andra europeiska länders, att affärsomgivningen är stabil, trygg och transparent och att Finland hör till euroområdet. Detta framgår av en färsk statistikpublikation från Helsingfors stadskansli.

Med de internationella fastighetsinvesterarnas verksamhet utvecklas och animeras fastighetsmarknaden i Huvudstadsregionen. Dessutom förbättras likviditeten på marknaden, fastighetsinvesteringsbranschen blir professionellare och nya jobb skapas inom fastighetssektorn. De internationella investerarna kommer från många håll, och de asiatiska och nordamerikanska placerarna blir allt fler.

Livlig kommersiell fastighetsmarknad och hög nyttjandegrad på affärslokalerna i Helsingforsregionen

I och med den ekonomiska tillväxten nyligen har hyresmarknaden för kommersiella fastigheter i Helsingfors blivit livligare. Även på fastighetsinvesteringsmarknaden har handeln fortgått livligt i Huvudstadsregionen. Verkningarna av den ekonomiska tillväxten märks i synnerhet på stigande hyror för lokaler i de centralaste områdena och på förbättrad nyttjandegrad. För affärslokaler är nyttjandegraden hög, 94 procent, i Huvudstadsregionen. I Helsingfors är siffran ännu högre: 94,8 procent.

Men samtidigt har ett växande utbud på affärslokaler och förändrat konsumentbeteende lett till osäkerhet på affärslokalsmarknaden. Bland de största förändringarna på marknaden de senaste åren finns den växande webbhandeln, ökad fokus på ansvarsaspekter och dessas inverkan på konsumtionen samt att konsumenterna allt mera riktat in sig på allt större och allt lämpligare belägna inköpsställen.

Fortfarande byggs det rejält med kommersiella lokaler (benämnda verksamhetslokaler i finländsk statistik) i regionen, men en avmattning väntas när en del stora byggobjekt, såsom Böle och Fiskehamnen, blivit färdiga. Hyresindexet för kontorslokaler steg år 2018 i Helsingfors stadskärna, men deras vakansgrad – andelen lokaler som står tomma – har inte sjunkit nämnvärt. Högsta nyttjandegraderna fanns i centrala Helsingfors och i Böle, medan tomma lokaler var vanligast i Hertonäs och Sockenbacka.

Gamla lokaler görs till bostäder eller hotell samtidigt som nya lokaler också byggs

Genom ändring av bruksändamål (användningssyfte) försvann år 2018 över 100 000 kvadratmeter kontorslokaler i Helsingforsregionen. Det är mycket jämfört med medeltalet för de senaste tio åren, som är 54 000 kvm. Över hälften av arealen omvandlades till bostäder, och ca. en tredjedel till hotell.

Åren 2017-19 färdigställs över 100 000 kvadratmeter nya affärslokaler per år i Huvudstadsregionen. Det är över dubbelt så mycket som medeltalet för de senaste tio åren. Byggandet av produktionslokaler i Huvudstadsregionen koncentreras alltjämt på Vanda.

Fortfarande livlig handel på fastighetsinvesteringsmarknaden i Huvudstadsregionen

År 2018 var volymen på fastighetsaffärer i Huvudstadsregionen näst störst någonsin, bara rekordåret 2017 var den större. Allra mest var det kontorsfastigheter som bytte ägare – ca. en tredjedel av affärerna. I synnerhet inom omsorgsbranschen var fastighetsaffärernas omsättning i euro större än någonsin tidigare.

Huvudstadsregionens roll och ställning på fastighetsinvesteringsmarknaden i Finland är mycket stark. År 2018 hade (före jul) 61 procent av alla fastighetsaffärer i Finland gjorts i Huvudstadsregionen.

Publikationen om den kommersiella fastighetsmarknaden i Helsingfors och Huvudstadsregionen år 2018 beskriver läget och utvecklingen hösten 2018. Huvudfokus ligger på hyresnivån för kontors- och affärslokaler i Helsingfors, men granskningen gäller också de centrala delmarknaderna i Esbo och Vanda och en jämförelse med andra europeiska huvudstäder. Rapporten bygger i huvudsak på uppgifter från fastighetsexpertorganisationen KTI Kiinteistötieto Oy.

Publikation:

Anu Henriksson: Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla syksyllä 2018, Helsingfors stadskanslis statistik 2019:1, pdf-publikation. (på finska)

Förfrågningar:

utredare Anu Henriksson, +358 40 3344 783, e-mail: anu.henriksson(at)hel.fi