Databokslut 2020: Mängden dataskyddsarbete ökar

Databokslutet för år 2020 visar att det har skett en kvantitativ ökning in mängden dataskyddsarbete jämfört med den föregående referensperioden. Dessutom har digitaliseringen lett till att dataskyddet och datasäkerheten har ökat i betydelse och uppfattas som allt viktigare saker. Databokslutet är en årlig rapport där man granskar hur dataskyddet och datasäkerheten har förverkligats i Helsingfors stads verksamhet. Det nu publicerade databokslutet är det andra i sitt slag.

Enligt 2020 års databokslut visar flera mätare på en ökning i förhållande till den föregående referensperioden (25.5.2018–31.12.2019). Kommuninvånare och andra invånare i staden begärde 1 308 gånger insyn i sina egna uppgifter, vilket var nästan 200 gånger mer än under den föregående referensperioden. Begäran om rättelse gjordes 373 gånger, vilket betyder att antalet nästan fördubblades.

År 2020 kontaktades dataskyddsombudet av 88 personer, då motsvarande antal år 2019 var 39. Kontakterna gällde typiskt personuppgiftsincidenter eller att begärda personuppgifter inte utlämnats inom utsatt tid. Även antalet konsekvensbedömningar av dataskyddet, som görs för att identifiera och hantera risker som hänför sig till behandlingen av personuppgifter ökade från 42 till 75 stycken.

Dataskyddsinformation och anvisningar för digitaliseringsprogrammets projekt

Dataskyddsexperter gav under förra året rikligt med information och anvisningar till projekten som hör till stadens digitaliseringsprogram. Staden gjorde flera konsekvensbedömningar i samband med de digitala projekten. Med tanke på dataskyddsarbetet är det centralt för avancemanget av projekten i digitaliseringsprogrammet att konsekvensbedömningarna görs i tid och så att de håller en hög kvalitet.

Även coronavirusutbrottet bidrog till att allt fler dataskyddsärenden uppdagades, då användningen av digitala verktyg ökade under de avvikande förhållandena.

Helsingfors stad är i en situation där digitaliseringen avancerar och olika mätare visar på en ökning i mängden dataskyddsarbete. Det finns därför ett behov av att satsa allt mer på dataskyddsarbetet. En proaktiv attityd, tillräckliga resurser och utvecklande av de anställdas dataskyddsfärdigheter bidrar till att behandlingen av personuppgifter vid Helsingfors stad sker på ett pålitligt och säkert sätt.

Stadsstyrelsen godkände databokslutet 29.3.2021.

Bekanta dig med stadens databokslut här.

Foto: Jussi Hellsten