Data som Helsingfors producerat är världens mest användbara och tillämpade stadsdata senast år 2025. Bild: Maija Astikainen

Data som Helsingfors producerat är världens mest användbara och tillämpade stadsdata senast år 2025

Helsingfors stad har godkänt en ambitiös datastrategi. Helsingfors har som målsättning att för stadsborna producera individuella och riktade tjänster på ett föregripande sätt när det behövs, med hjälp av att effektivare utnyttja data och analytik. Att tillämpa data och analytik gör också kunskapsledning möjlig; staden kan ta beslut utgående från bättre info, förutse effekten av olika åtgärder och automatisera beslutsfattandet.

”Helsingfors har som mål att vara världens bäst fungerande stad. För att nå målet är det centralt att skapa ett ambitiöst digitaliseringsprogram och att staden förra året anställde en digitaliseringschef. Den nya datastrategin är betydelsefull även med internationella mått och ger staden en chans att skapa många nya kapaciteter. För att återhämta sig från coronakrisen är det avgörande att kunna greppa möjligheterna. Stadens data har en betydande roll i detta, för såväl Helsingfors som företag och gemenskaper i staden”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Staden har stor nytta av att tillämpa data och analytik

Helsingfors vill vara en föregångare i den offentliga sektorn när det gäller att utnyttja data. Genom stadens datastrategi eftersträvas i synnerhet följande fördelar och förändringar:

  1. Kundernas servicebehov kan förutses med hjälp av data

En föregripande inriktning av stadens tjänster förutsätter att analytik och data utnyttjas i stor omfattning. Samtidigt förbinder sig Helsingfors stad att, i enlighet med principen om egna data, ge stadsborna en möjlighet att hantera data som samlats in. Detta innebär att helsingforsarna ska ha en möjlighet att hantera uppgifter som staden samlat in om dem, att ge tillstånd till att använda uppgifterna i stadens olika tjänster och, om de vill, även hindra att deras uppgifter används.

2. Helsingfors leds utgående från uppdaterade data

Uppgifter om stadens verksamhet, invånare och utveckling uppstår hela tiden i staden och stadens rapporter, statistik och forskning ger beslutsfattarna information. Ändå utnyttjas data inte i nuläget i beslutsfattandet i den omfattning som moderna analysmetoder tillåter. Till exempel en digital tvilling av stadsmodellen gör det möjligt att granska stadens verksamhet och beslutsalternativ genom att resultaten simuleras på många sätt redan innan besluten fattas.

3. Stadens verksamhet och resurser optimeras med hjälp av data

Uppdaterade data och framstående analys gör det möjligt för stadens anställda att rikta verksamheten och resurserna mer ekonomiskt. Med hjälp av programrobotik och data kan man även bättre automatisera stadens interna processer och få dem att jobba ihop.

4. Näringslivet livas upp med delning av data

Data som Helsingfors stad förvaltar borde kunna delas och nyttjas bättre än nu och även erbjudas  till utomstående. Utomstående aktörer, såsom organisationer, universitet och företag kan bedriva forskning med stadens data och utveckla tjänster som inte ingår i stadens eget utbud. Detta gagnar alla parter.

”I vårt digitaliseringsprogram är ett av de viktigaste utvecklingsområdena att  förbättra kapaciteten för data och artificiell intelligens. Vår datastrategi ger klara spelregler för att nyttja data. Världens mest användbara stadsdata påkallar en stor förändring; en stad som förutser servicebehovet på mänskornas villkor. I framtiden kan vi med stöd av data förutse mänskornas och företagas olika behov av information och service, och exempelvis inom hälsa och välfärd blir det allt viktigare att förebygga problem,” säger Helsingfors stads digitaliseringschef Mikko Rusama.

Kunskapsledningen under coronakrisen och hanteringen av personuppgifter är konkreta exempel på hur staden nyttjar data i sin verksamhet

Coronaepidemin har lyft fram vikten av att tillämpa data och analys. Enligt datastrategin utvecklar staden för tillfället lösningar för ledningens skrivbord, vilken erbjuder både en uppdaterad vy om hur pandemin utvecklas samt prognostisering baserad på maskininlärd simulering  med vilka man kan förutse hälsovårdens resursbehov.

Det är viktigt för staden att hantera personliga data. Ungefär hälften av stadens datasystem hanterar personliga data. Förtroendet mellan staden och dess invånare är särskilt viktigt; stadsborna ska förstå hur staden tillämpar data. Staden samlar in många uppgifter om stadsborna men problemet är att uppgifterna är utspridda och det är ofta svårt att få dem dit där de skulle göra mest nytta. Entydiga och begripliga tillstånd att använda data är viktiga för att folk ska förstå vad de samtycker till. I datastrategin ingår Helsingfors stads riktlinjer för att i framtiden tillämpa MyData-principen för personliga data.

”Staden sitter på en verklig data-skattkista.  Om staden kunde använda sina data effektivare än nu, skulle det vara en verklig win-win-situation eftersom staden skulle spara pengar och förbättra servicen samtidigt som mänskornas livskvalitet förbättras”, berättar Kimmo Karhu, Helsingfors kunskapschef.

Helsingfors datastrategi grundar sig på målsättningarna i stadens digitala program, som stadens ledningsgrupp godkände i mars 2019. I programmet beskrivs hur stadsstrategins vision om världens bäst fungerande stad och den stad som på bästa sätt utnyttjar digitaliseringen ska bli verklighet. Att utveckla stadens datakapacitet är ett av de centrala målen i digitaliseringsprogrammet. Med hjälp av data är alla de strategiska digitala målen möjliga, för digitala framsteg är i praktiken inte möjliga utan att man effektivt utnyttjar data och artificiell intelligens.