Hertonäs sjukhus.

Coronasituationen i Helsingfors har försämrats snabbt – staden ökar sin beredskap, införande av reservsjukhus bereds, resurser koncentreras på brådskande tjänster

Coronavirussituationen i Helsingfors har försämrats starkt. Antalet coronavirusinfektioner fortsätter att öka mycket snabbt i Helsingfors. För närvarande kan man få en coronavirusinfektion var som helst, och Helsingforsbor och människor som annars uträttar sina ärenden i staden uppmanas att försiktigt använda ansiktsmask samt undvika alla onödiga kontakter.

Under de senaste sju dagarna har över 10 000 nya infektioner rapporterats i Helsingfors. Det finns också många coronavirusinfektioner som inte konstateras. Infektionsmängderna har ökat snabbt i accelererande takt sedan början av december, särskilt på grund av den mycket smittsamma varianten omikron. Helsingfors stads sjukhus har redan över 70 coronapatienter, och antalet ökar snabbt. Coronapatienterna i Helsingfors behandlas också på sjukhusen i HUS, och på grund av patienterna från Helsingfors som är på sjukhusen på grund av corona, är det totala antalet patienter för närvarande nästan 100, det vill säga antalet har ungefär fördubblats jämfört med för den för två veckor sedan. Siffran omfattar inte till exempel personer som av andra skäl redan befinner sig inom vårdtjänsterna eller på stadens sjukhus och personer som fått coronavirusinfektionen under behandlingen.

Staden höjer beredskapsnivån till ökad beredskap

Helsingfors stad förbereder sig på många sätt för att coronasituationen ska försämras. På grund av coronasituationen höjer hela staden sin beredskap till ökad beredskap. Genom att höja beredskapen koncentrerar staden de resurser som behövs för att hantera coronakrisen vid behov på social- och hälsovårdssektorns användning. Den ökade beredskapen avvecklas så snart situationen tillåter det. För närvarande belastar coronakrisen stadens social- och hälsovårdskapacitet så avsevärt att de befintliga social- och hälsovårdsresurserna inte ensam räcker till för att säkerställa de nödvändiga funktionerna.

Social- och hälsovårdssektorn har också beslutat att omedelbart börja förbereda införandet av Hertonäs reservsjukhus. 50 vårdplatser förbereds för Hertonäs reservsjukhus.

Utöver den grundläggande beredskap som normalt råder har staden tre beredskapsnivåer: ledningsberedskap, ökad beredskap och full beredskap.

Förberedelser pågår för införandet av Hertonäs reservsjukhus – personalöverföringar är möjliga

Helsingfors förbereder sig för personalöverföringar av stadens anställda för att säkerställa sjukhusvården. Stadens social- och hälsovårdssektor behöver mer arbetskraft för att exempelvis införa Hertonäs reservsjukhus.

Helsingfors måste också begränsa tillhandahållandet av icke brådskande social- och hälsovårdstjänster, så att resurserna kan koncentreras på vaccinationer, behandling av coronapatienter och andra brådskande och nödvändiga vårdåtgärder och tjänster.

Det stora antalet coronavirusinfektioner innebär att ännu fler personer i arbetsför ålder måste utebli från arbetet på grund av en smitta eller exponering för coronaviruset. Också frånvaron bland stadens egen personal på grund av coronavirusinfektioner och karantän ökar.

Foto: Paavo Jantunen