Sörnäs.

C21-stadsdirektörerna nöjda med samarbetet under den gångna fullmäktigeperioden

De stora städernas C21-nätverk har visat sin betydelse och sitt värde i samarbetet mellan städerna och i den gemensamma intressebevakningen och påverkan. Nätverket för Finlands 21 största städer, som grundades i början av fullmäktigeperioden, har varit ett nytt och välkommet interaktionsforum för städernas högsta ledning.

Nätverkets verksamhet under fullmäktigeperioden som tar slut i juli har varit effektivt. Nätverket har bidragit till att på en bred front lyfta fram städernas specialfrågor och stadspolitiken till den nationella agendan och även i Finland hjälpt dem inlösa den position som de stadsspecifika frågorna redan länge har haft i övriga Europa och i hela världen.

”Nätverket uppstod av ett behov att motsätta sig regeringen Sipiläs vårdreform, men dess roll och påverkansagenda har under fullmäktigeperioden expanderat till att omfatta ett flertal andra intressebevakningsfrågor som är viktiga för städerna. Städerna har haft och kommer antagligen också att ha många gemensamma intressen, som det är effektivare att bevaka tillsammans än ensam”, konstaterar nätverkets grundare borgmästare Jan Vapaavuori.

Finlands 21 största städer bildade år 2017 ett permanent nätverk för att stärka den stadspolitiska debatten och städernas gemensamma intressebevakning. Under fullmäktigeperioden 2017–2021 har C21-nätverket sammanträtt 20 gånger, gett sammanlagt 22 ställningstaganden eller utlåtanden och fört samman grovt uppskattat cirka hundra sakkunniga från städerna, som annars inte samarbetat. Nätverket har också etablerat sin ställning, vilket syns bland annat i att riksdagens utskott riktar begäran om höranden uttryckligen till de största städernas C21-nätverk.

Till nätverket hör stadsdirektörerna för Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Vasa, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Kotka, Salo och Borgå.

C21-nätverk

Foto: Paavo Jantunen