Budgetramen för år 2020 godkändes i stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 6 maj borgmästare Jan Vapaavuoris förslag till budgetram för nästa år. Budgeten för år 2020 utgår från en helhetsram för driftsekonomin på stadsnivå härledd ur stadsstrategin.

Enligt ramförslaget kan utgifterna inom driftsekonomin ökas med 3,47 procent jämfört med 2019 års budget. Intäkterna från kommunalskatten beräknas öka med ungefär 3,4 procent från prognosnivån för 2019 medan samfundsskatteutfallet förutspås hålla sig på samma nivå som år 2019. Intäkterna från fastighetsskatten förutspås öka med 1,8 procent.

Investeringarna ökar inte lånestocken per invånare

Den totala investeringsnivån dimensioneras i enlighet med det ekonomiska målet i strategin så att lånestocken per invånare inte ökar. I investeringsramen är den totala investeringsnivån i stadens 10-åriga investeringsprogram i genomsnitt ca 758 miljoner euro per år inklusive trafikaffärsverkets och de övriga affärsverkens investeringar. Den totala investeringsnivån i investeringsramen för 2020 är 988 miljoner euro. Investeringsnivån är således rätt hög jämfört med den faktiska investeringsnivån åren 2017 och 2018.

Den för hela staden gemensamma rambudgeteringen stärks

Den ekonomiska planeringen i Helsingfors blir enhetligare än hittills, eftersom det blir ett ramförslag på stadsnivå i stället för sektorsvisa ramar. 

Trots att nämnderna och direktionerna inte får en ram för sina respektive sektorer, anpassas budgetförslagen på hösten till varandra under budgetarbetet inom helhetsramen på stadsnivå. Ändringen ger å ena sidan sektornämnderna större frihet att planera sin ekonomi, men ökar å andra sidan ansvaret för en noggrann gemensam hushållning i staden i enlighet med stadsstrategin. 

Miljökonsekvensaspekten tas med i budgeten

Under ekonomiplaneperioden bör det lyftas fram bindande mål eller verksamhetsmål för miljön, vilka bör beakta miljömålen i stadsstrategin och stadens miljöpolitiska mål. 

Också områdesprogrammen inom miljöskyddet, såsom åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035, miljöskyddsplanen, verksamhetsplanen för bullerbekämpning och kommunernas energieffektivitetsavtal KETS måste beaktas vid planeringen av verksamheten. Sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna bör ta med mål för utsläppsminskning också i styrsystemet för deras egen verksamhet. Målet är koldioxidneutralitet senast år 2035.

Sektorerna bör vid arbetet på budgetförslaget identifiera och beakta budgetens konsekvenser också för barn. Dessutom bör budgetens konsekvenser bedömas också med avseende på könskonsekvenser, hälso- och välfärdskonsekvenser, sociala konsekvenser, företagskonsekvenser och miljökonsekvenser.

Borgmästarens förslag till budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020–2022 publiceras i oktober 2019.

Läs mer:

Ram för förslaget till budget för år 2020 och anvisningar för utarbetande av förslaget till budget och ekonomiplan 2020–2022 (på finska)

Alla beslut vid stadsstyrelsens sammanträde 6.5 kan läsas i beslutsmeddelandet. (på finska)

DELA