Budgetförslag 2016. Foto: Lauri Rotko

En måttfull utgiftsutveckling tryggar servicen också i fortsättningen

26.11 Stadsfullmäktige diskuterade i nästan fyra timmar stadens budget för år 2016. Sammanlagt gjordes 53 inlägg. Läs mer

25.11 Stadsfullmäktiges sammanträde på onsdagen börjar undantagsvis redan kl. 16. Fullmäktige behandlar stadens budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018. Behandlingen av budgeten fortsätter i fullmäktige den 2 december. Läs mer

11.11 Stadsfullmäktige fastställde den 11 november inkomstskattesatsen för nästa år till 18,5 procent. Fastighetsskatteprocentsatserna blev följande: allmän fastighetsskatt 0,80, byggnader för stadigvarande boende 0,37, kraftverk 3,10 och obebyggda byggplatser 2,30 procent.

”Det osäkra ekonomiska läget och det svaga sysselsättningsläget är till stort bekymmer för kommunerna. Helsingfors har trots allt lyckats hålla utgiftsökningen måttfull samtidigt som vi investerar i nya bostadsområden och i kollektivtrafiken för att stärka stadens dragningskraft”, säger stadsdirektör Jussi Pajunen om sitt förslag till budget för år 2016.

BudgetförslagStadsdirektörens förslag till budget för år 2016 har utarbetats i enlighet med riktlinjerna i fullmäktiges strategiprogram. Utgiftsnivån bestäms av målet att årligen öka produktiviteten med 1 procent, av förändringen i kostnadsnivån och av befolkningstillväxten. Stadens omkostnader minskar jämfört med utgiftsramen från mars i och med att kostnaderna ökar långsammare. Också befolkningstillväxten förutspås bli mindre än tidigare. I reella siffror motsvarar anslagen ramen.

Helsingfors kommunalskatt bevaras som 18,5 procent. Enligt budgetförslaget ökar Helsingfors lånestock med nettobeloppet 250 miljoner euro år 2016; i siffran ingår affärsverket HST:s lån för investeringar i kollektivtrafiken. Lånestocken beräknas uppgå till 1 728 miljoner euro vid utgången av år 2015. Per invånare beräknas lånen uppgå till 2 794 euro vid utgången av år 2015.

Befolkningen ökar långsammare

Antalet invånare beräknas öka i år med 7 498, dvs. 1,2 procent. Antalet invånare i Helsingfors är vid utgången av året 628 213. Befolkningstillväxten beräknas vara i genomsnitt 6 600 personer åren 2016–2019, vilket är 1 400 färre jämfört med genomsnittstillväxten åren 2011–2014.

Helsingfors ökar vid behov de tjänster som behövs för invandringen. Staten ersätter kommunerna för kostnaderna för mottagningsverksamheten. Staden får därmed i budgeten inkomster som motsvarar utgifterna. Helsingfors ordnar dagligen med nödinkvartering för flera hundra asylsökande. ”Vår utmaning är att få i gång integreringen så snart som möjligt när asyl har blivit beviljad. Företagen spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa asylsökande. Med tiden blir invandrarna nya helsingforsare som omfattas av stadens tjänster”, framhåller Jussi Pajunen.

Skatteintäkterna ökar inte mycket

Stadens skatteintäkter utgörs av kommunalskatt, samfundsskatt, fastighetsskatt och hundskatt. År 2016 beräknas stadens totala skatteintäkter bli 3 063 miljoner euro. Skatteintäkterna och statsandelarna förutspås öka med sammanlagt 1,3 procent.

Kommunalskatterna förutspås inbringa 2 535 miljoner euro, dvs. 51 procent av intäkterna, samfundsskatten 308 miljoner euro, dvs. 6 procent, och fastighetsskatten 220 miljoner euro, dvs. 4 procent av intäkterna. Helsingfors beräknas få statsandelar på 300 miljoner euro, dvs. 6 procent av intäkterna.

Försäljningen av fast egendom, såsom tomter, beräknas årligen inbringa 100 miljoner euro. Målet för försäljningen av byggnader och aktielägenheter som inte behövs för stadens egen verksamhet är 35 miljoner euro per år.

Gränserna för utgiftstillväxten överenskomna för fullmäktigeperioden

Stadens omkostnader uppgår i budgetförslaget till sammanlagt 4 306 miljoner euro. Ökningen i omkostnaderna följer målet i strategiprogrammet.

Av stadens utgifter används 46 procent, dvs. 2 176 miljoner euro, för tjänster vid social- och hälsovårdsverket, specialiserad sjukvård och utkomststöd. Utbildningsverkets andel av utgifterna är 14 procent, dvs. 676 miljoner euro. Barnomsorgsverkets andel är 8 procent, dvs. 380 miljoner euro, och där ingår barndagvården enligt olika vård- och stödformer, förskoleundervisningen och lekparksverksamheten. Byggnads- och miljöväsendets andel av omkostnaderna är 13 procent, dvs. 609 miljoner euro. Stadsplanerings- och fastighetsväsendets andel av omkostnaderna är 7 procent, dvs. 335 miljoner euro.

Kommunernas finansieringsansvar för de arbetslösas grundtrygghet ökar. Beloppet för det av staden betalade arbetsmarknadsstödets kommunandel ökas kraftigt av att betalningsgrunderna ändrats 1.1.2015. En omorganisering av stadens sysselsättningstjänster är under beredning, och tjänsterna utvecklas och inriktas i syfte att minska arbetsmarknadsstödets kommunandel.

Investeringar i trafik, ombyggnad och utbyggnad av nya områden

I budgetförslaget har årsnivån för investeringsprogrammet på tio år satts på 468 miljoner euro i enlighet med strategiprogrammet. Stadens investeringsutgifter uppgår till sammanlagt 680 miljoner euro, varav HST:s investeringar utgör 212 miljoner euro. HST:s andel ökar med ungefär 30 procent från år 2015. De största investeringsobjekten är nya metrovagnar för 90 miljoner euro, nya spårvagnar för 35,6 miljoner euro och reparationer på metrostationer för 15 miljoner euro.

Till de största investeringsprojekten åren 2016–2018 hör bland annat:

  • Husbyggnad, nybyggnadsprojekt, 43,5 miljoner euro
  • Husbyggnad, ombyggnader, 145,9 miljoner euro
  • Gator, trafikleder och banor, 107,7 miljoner euro
  • Parker 9,4 miljoner, euro
  • Idrottsanläggningar, 9,8 miljoner euro

Material på adressen hel.fi/budget