Spårvagnar.

Bolagiseringen av HST vidare till fullmäktige

Helsingfors stadsstyrelse godkände på sitt sammanträde 13 september för sin del förslaget om en bolagisering av Helsingfors stads trafikaffärsverk. Bolagiseringen innebär att det nuvarande affärsverket HST ombildas till ett aktiebolag som en helhet, med undantag av ägar- och organiseringsansvaren för metrofunktionerna, som flyttas till bolaget i ett senare skede.

En bolagisering av trafikaffärsverkets verksamhet stödjer stadens långsiktiga mål om att Helsingfors aktivt främjar regionala trafiklösningar, att de regionala trafiklösningarna bidrar till att nå målsättningarna i Helsingfors stadsstrategi och stadens utveckling samt att spårvägstrafiken i huvudstadsregionen har gemensamma syften och en kostnadseffektiv struktur för serviceproduktionen.

Bolagsformen anses stöda bland annat förvaltningen av kapital som är bundna till kollektivtrafikinvesteringar och -egendom, transparens av totalkostnaderna för ordnande av kollektivtrafik samt genomtänkt och lyckat genomförande av stora kollektivtrafikprojekt bättre än den nuvarande affärsverksmodellen.

Utgångsläget för bolagiseringen är att skapa en verksamhetsmodell som faciliterar och stödjer regionala lösningar för kollektiv- och spårvägstrafik. Bolagiseringen blir möjlig då Vanda stad går med som ägare i bolaget. Vanda stad fattar sitt beslut i ärenden under hösten 2021. I framtiden kan även Esbo och övriga kommuner i Helsingforsregionen som har en koppling till regional spårtrafik vara delägare i bolaget.

Det nya bolaget strävar inte efter vinst i sin verksamhet. Enligt planen ska stadstrafikbolaget inleda sin egentliga verksamhet i början av år 2022.

Helsingfors stads trafikaffärsverk ansvarar för trafikeringen av huvudstadsregionens metro, spårvagnarna i Helsingfors stadskärna och Sveaborgsfärjan samt produktionen av Helsingfors stadscykeltjänst. HST producerar också många andra tjänster som stöder hållbar mobilitet, såsom infartsparkering.

Helsingfors stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om bolagiseringen av HST den 22 september.

Utlåtande om utkastet till investeringsprogram för statens farledsnät

Helsingfors stadsstyrelse gav ett utlåtande till Trafikledsverket om utkastet till investeringsprogram för statens farledsnät för åren 2022–2029. Trafikledsverket utarbetar årligen ett åttaårigt investeringsprogram som en del av verkställigheten av det riksomfattande trafiksystemplanen Trafik 12. Investeringsprogrammet utnyttjas bl.a. i beredningen av statens budgetproposition.

Stadsstyrelsen konstaterar i sitt utlåtande att statens farledsnät och dess utveckling spelar en viktig roll för utvecklingen av trafiksystemet och markanvändningen i Helsingfors och i hela regionen. Trafikförbindelserna i regionen påverkar bl.a. ekonomins utveckling, utrikeshandeln och företagens lokalisering. Helsingfors tillväxt och framgångar återspeglar sig i metropolområdets ekonomi, men också i hela Finlands nationalekonomi och den internationella konkurrenskraften.

Därför bör staten kraftigt stöda städernas hållbara tillväxt, också i fråga om utveckling av trafiknätet, konstaterar stadsstyrelsen. De stora städernas betydelse för statens investeringar ska öppnas mer också i statens egna investeringsprogram. Trafikinvesteringarna i Helsingforsområdet har på grund av den stora mängden invånare och företag ofta större konsekvenser än investeringar som görs i övriga delar av landet.

Stadsstyrelsen konstaterar att utkastet till investeringsprogram ökar konkretionen i den riksomfattande trafiksystemplanen genom att lista ban-, landsvägs- och vattenledsprojekt som bör genomföras under planeringsperioden. Ur Helsingfors stads perspektiv är det dock oroväckande att ekonomiramen i planen Trafik 12 är otillräcklig i förhållande till målen i planen.

Detaljplan för Sockenbacka företagsområde och projektplan för daghem i Gamlas vidare till fullmäktige

Stadsstyrelsen godkände för sin del också en ändring av detaljplanen för Väverivägen 1 och 9 samt närliggande område. Även projektplanen för en nybyggnad för daghemmet Pelimanni och Tiuku går vidare till behandling i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

Foto: Marja Väänänen