Bokslut 2019.

Bokslut 2019: Helsingfors investeringsutgifter ökade kraftigt

Helsingfors är en växande stad vars ekonomi domineras av kraftigt ökade investeringsutgifter, såsom tidigare år.

Räkenskapsperiodens resultat var 377 miljoner euro, vilket var 94 miljoner bättre än i budgeten.

Oavsett den höga investeringsnivån kunde man finansiera en stor del av investeringarna med inkomstmedel. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var sammanlagt 33 miljoner euro negativt.  Investeringsutgifterna ökade med 150 mn euro från föregående år, och uppgick till 780 mn euro. 

  • Helsingfors har investerat kraftigt i trafik, nya bostadsområden och skolor. Det byggdes även nya daghem. Helsingfors garanterar förutsättningarna för en hållbar tillväxt men ser också till att servicekvaliteten utvecklas, konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori. 

Nu har bokslutet för 2019 publicerats men med tanke på framtiden bör man vara beredd på att stadens ekonomiska situation och därmed möjligheterna att rikta ekonomiska resurser till investeringar betydligt kommer att förändras som en följd av coronaepidemin. 

Fortfarande livligt byggande

Det livliga byggandet fortsatte och under 2019 färdigställdes 6 736 bostäder. Flest bostäder byggdes på Busholmen och i Fiskehamnen, i båda områdena byggs närmare 2 000 bostäder.

Närmare 270 miljoner euro användes till husbyggnadsprojekt. De största projekten var Jätkäsaaren peruskoulu och ombyggnaden av Vesalan peruskoulu. Det användes närmare 150 miljoner euro på grundberedning av områden samt gator och parker, varav mest i Västra hamnen, Kronbergsstranden och Fiskehamnen.

Det byggdes inte verksamhetslokaler i samma takt som tidigare år. Också antalet beviljade bygglov minskade en aning från föregående år.  

Under 2019 utvecklades ekonomin fortfarande positivt

Räkenskapsperiodens resultat, 377 miljoner euro, var 94 miljoner bättre än i budgeten.

Detta berodde på att driftsinkomsterna märkbart översteg budgeten. Det inflöt mer inkomster från försäljning av mark, byggnader och aktier än budgeterat. Den totala försäljningsinkomsten var 157 miljoner euro, vilket var 40 mn euro mer än föregående år. Även dividendinkomsterna var större än budgeterat.

  • Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen och stadens möjlighet att finansiera investeringarna med internt tillförda medel är en följd av en långsiktig hushållning, konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori. - Fortsätter vi med denna linje i stadens ekonomi är även de framtida investeringarna som den växande staden kräver möjliga.

Skatteintäkterna ökade, men mindre än budgeterat

Skatteintäkterna ökade med 2,3 procent från föregående år. Inkomsterna från skatter och statsandelar var sammanlagt 47 mn euro mindre än i budgeten för 2019.

De externa omkostnaderna ökade med nästan fem procent

Utfallet för stadens externa omkostnader var 34 miljoner euro högre än budgeterat. De ökade med 4,8 procent jämfört med föregående år.

Oavsett den höga investeringsnivån kunde man finansiera en stor del av investeringarna med internt tillförda medel. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var sammanlagt 33 miljoner euro negativt.  Investeringsutgifterna ökade med 150 mn euro från föregående år, och uppgick till 780 mn euro.

Lånen amorterades med medel från kassan

Lånen amorterades planenligt med 87 miljoner euro. Inget nytt lån togs upp. Det var möjligt att finansiera amorteringarna med kassamedel och behålla stadens likviditet på en tillräcklig nivå. Stadens lånestock sjönk till 1 014 mn euro. Lånebeloppet var 1 551 euro per invånare. 

Nyckeltal 2019

Räkenskapsperiodens resultat 376,9 miljoner euro 
Totala inkomster 5 242 miljoner euro
Omkostnader 4 632,7 miljoner euro. Ökning 4,9 procent. Överskridning 16,6 miljoner euro
Investeringsutgifter sammanlagt 780 miljoner euro (utan affärsverken 640 mn euro). Ökning 150 miljoner euro
Lånestock 1 014 miljoner euro. Lån/invånare 1 551 euro
Årsbidraget blev 741,4 miljoner euro. Årsbidrag/invånare 1 135 euro 
Sammanlagt 6 736 bostäder blev klara och övriga byggnader färdigställdes 480 000 m2 vy

Helsingfors invånarantal var 653 400. Folkmängden ökade med 5 350 personer och den relativa befolkningsökningen var 0,8 procent. Tillväxttakten var inte lika hög som tidigare år. 

Tidtabell för behandling av bokslutet 2019

Stadsstyrelsen behandlar bokslutet måndagen 23 mars 2020. Bokslutet går vidare till stadsfullmäktige  i juni.